greek-maniac

#Y0JC0P09

12

5 053

5 053

Greek Forces

Co-leader

Cấp 8 9200/400 Cấp 9 8784/800 Cấp 8 9200/400 Cấp 10 7875/1000 Cấp 6 4906/100 Cấp 10 8000/1000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 8 8892/400 Cấp 10 8000/1000 Cấp 8 9200/400 Cấp 8 9200/400 Cấp 7 8600/200 Cấp 11 6884/2000 Cấp 7 9400/200 Cấp 8 9200/400 Cấp 11 7000/2000 Cấp 9 4348/800 Cấp 10 7234/1000 Cấp 7 4832/200 Cấp 9 1155/200 Cấp 10 948/400 Cấp 9 1087/200 Cấp 10 893/400 Cấp 9 1028/200 Cấp 7 149/50 Cấp 10 517/400 Cấp 10 701/400 Cấp 10 767/400 Cấp 10 837/400 Cấp 10 519/400 Cấp 9 1014/200 Cấp 11 870/800 Cấp 9 1296/200 Cấp 9 1114/200 Cấp 9 1086/200 Cấp 8 47/100 Cấp 9 1413/200 Cấp 12 1000/1000 Cấp 9 773/200 Cấp 8 1232/100 Cấp 8 1160/100 Cấp 8 1363/100 Cấp 9 1040/200 Cấp 8 88/10 Cấp 8 81/10 Cấp 8 134/10 Cấp 8 97/10 Cấp 8 55/10 Cấp 9 91/20 Cấp 8 121/10 Cấp 8 81/10 Cấp 8 120/10 Cấp 10 88/50 Cấp 8 88/10 Cấp 9 111/20 Cấp 8 153/10 Cấp 8 83/10 Cấp 9 97/20 Cấp 10 94/50 Cấp 10 139/50 Cấp 8 136/10 Cấp 8 110/10 Cấp 8 78/10 Cấp 10 120/50 Cấp 8 105/10 Cấp 11 154/100 Cấp 8 60/10 Cấp 8 80/10 Cấp 10 100/50 Cấp 10 84/50 Cấp 12 0/20 Cấp 12 6/20 Cấp 9 5/2 Cấp 10 1/4 Cấp 9 8/2 Cấp 9 2/2 Cấp 9 4/2 Cấp 10 2/4 Cấp 10 5/4 Cấp 10 0/4   Cấp 12 20/20 Cấp 9 2/2 Cấp 9 6/2 Cấp 10 1/4 Cấp 9 8/2 Cấp 9 4/2

Thẻ còn thiếu (1/94)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (61/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
99/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
47/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 53Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
6/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 14
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 28
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
20/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 28
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (7/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
800/800
1000/1000
2000/2000
4984/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
1000/1000
2000/2000
4875/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 125Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
706/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4294Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4692/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4400/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 600Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2000/2000
4884/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 116Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
548/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4452Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
1000/1000
2000/2000
4234/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 766Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
632/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4368Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
200/200
400/400
555/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1245Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
400/400
548/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1252Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
200/200
400/400
487/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1313Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
400/400
493/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1307Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
200/200
400/400
428/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1372Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
400/400
117/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1683Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
400/400
301/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1499Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
400/400
367/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1433Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
400/400
437/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1363Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
400/400
119/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1681Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
200/200
400/400
414/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1386Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
800/800
70/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 930Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
200/200
400/400
696/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1104Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
200/200
400/400
514/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1286Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
200/200
400/400
486/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1314Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
200/200
400/400
800/800
13/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 987Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
400/400
173/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1627Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
100/100
200/200
400/400
532/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1268Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
100/100
200/200
400/400
460/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1340Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
100/100
200/200
400/400
663/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1137Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
200/200
400/400
440/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1360Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
10/10
20/20
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
50/50
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
10/10
20/20
50/50
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
20/20
50/50
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
10/10
20/20
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
50/50
40/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 260Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
50/50
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
10/10
20/20
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
20/20
50/50
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
10/10
20/20
50/50
73/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 227Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
10/10
20/20
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
50/50
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
50/50
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
50/50
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
10/10
20/20
50/50
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
10/10
20/20
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
10/10
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
50/50
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
10/10
20/20
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
100/100
54/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 146Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
10/10
20/20
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
8 12 13
9 12
12 13
8 12 13
12 13
10 12
12 13
6 12
10 12 13
11 12 13
8 12
10 12 13
8 12 13
8 12 13
7 12
11 12
7 12 13
8 12 13
11 12 13
12 13
9 12
12 13
10 12
7 12
9 11 12
10 11 12
9 11 12
10 11 12
9 11 12
7 8 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
9 11 12
11 12
9 11 12
9 11 12
9 11 12
8 12
12 13
9 12
12 13
12 13
9 11 12
8 11 12
8 11 12
8 11 12
9 11 12
8 11 12
8 11 12
8 11 12
8 11 12
8 10 12
9 11 12
8 11 12
8 11 12
8 11 12
10 11 12
8 11 12
9 11 12
8 11 12
8 11 12
9 11 12
10 11 12
10 11 12
8 11 12
8 11 12
8 10 12
10 11 12
8 11 12
11 12
8 10 12
8 11 12
10 11 12
10 11 12
12
12
9 10 12
10 12
9 11 12
9 10 12
9 10 12
10 12
10 11 12
10 12
12 13
9 10 12
9 11 12
10 12
9 11 12
9 10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord