Elric.M

#Y0GPLJY9

13

5 351

6 001

7seas

Co-leader

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (91/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24

Đường đến tối đa (17/95)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
4420/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 580Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
687/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
754/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
200/200
400/400
800/800
264/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 736Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
145/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 855Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
492/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 508Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
759/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 241Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
200/200
400/400
379/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1421Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
783/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
170/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 830Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
746/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 254Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
800/800
908/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 92Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
50/50
100/100
36/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 164Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
10/10
20/20
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
50/50
100/100
18/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 182Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
50/50
100/100
25/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
50/50
73/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 227Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
100/100
120/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 80Thời gian yêu cầu:  ~20 tuần
72/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 128Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
20/20
50/50
100/100
47/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 153Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
83/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 117Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
100/100
85/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 115Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
100/100
62/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 138Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
100/100
20/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
100/100
137/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 63Thời gian yêu cầu:  ~16 tuần
90/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 110Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
100/100
2/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 198Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
100/100
111/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 89Thời gian yêu cầu:  ~23 tuần
50/50
100/100
44/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 156Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
50/50
100/100
132/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 68Thời gian yêu cầu:  ~17 tuần
20/20
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 13
12 13
11 13
11 13
13
12 13
10 13
12 13
12 13
10 13
13
12 13
7 13
13
8 13
13
10 13
11 13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
11 13
12 13
12 13
11 12 13
13
9 12 13
10 12 13
13
11 13
13
13
12 13
12 13
12 13
10 12 13
10 13
11 12 13
9 11 13
13
11 13
11 12 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
9 13
13
10 12 13
6 11 13
12 13
10 12 13
10 12 13
10 11 13
11 12 13
12 13
9 12 13
12 13
11 12 13
13
13
11 12 13
13
13
11 12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
10 12 13
12 13
10 12 13
9 11 13
13
12 13
12 13
12 13
10 11 13
11 13
10 11 13
10 13
10 11 13
11 13
13
11 13
12 13
11 13
10 13
11 13
11 12 13
11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord