frankmg4321

#Y02CV0GQ0

6

2 188

2 218

Không có hội

Skeletons Cấp 1 163/2 Ice Spirit   Goblins Cấp 1 64/2 Spear Goblins Cấp 4 67/20 Zap Cấp 2 61/4 Bats Cấp 1 72/2 Fire Spirits Cấp 1 51/2 Giant Snowball   Archers Cấp 2 129/4 Arrows Cấp 3 129/10 Knight Cấp 2 94/4 Minion Cấp 4 83/20 Bomber Cấp 1 118/2 Cannon Cấp 5 73/50 Skeleton Barrel Cấp 5 39/50 Goblin Gang   Firecracker   Mortar Cấp 1 51/2 Tesla   Barbarians Cấp 3 74/10 Minion Horde Cấp 5 52/50 Rascals   Royal Giant Cấp 1 38/2 Elite Barbarians   Royal Recruits Cấp 5 74/50 Heal Cấp 3 5/2 Ice Golem   Tombstone Cấp 3 11/2 Mega Minion Cấp 3 17/2 Dart Goblin   Earthquake   Elixir Golem   Fireball Cấp 6 35/20 Mini P.E.K.K.A Cấp 4 9/4 Musketeer Cấp 4 10/4 Hog Rider Cấp 5 10/10 Valkyrie Cấp 5 3/10 Battle Ram Cấp 4 39/4 Furnace Cấp 3 14/2 Flying Machine Cấp 5 6/10 Bomb Tower   Zappies   Battle Healer   Goblin Cage   Giant Cấp 3 18/2 Goblin Hut Cấp 5 40/10 Inferno Tower Cấp 3 1/2 Wizard Cấp 5 13/10 Royal Hogs   Rocket Cấp 3 1/2 Elixir Collector   Barbarian Hut Cấp 5 15/10 Three Musketeers Cấp 4 16/4 Mirror   Wall Breakers Cấp 7 2/4 Barbarian Barrel   Rage   Skeleton Army Cấp 8 0/10 Goblin Barrel Cấp 7 1/4 Tornado Cấp 6 4/2 Guards   Clone   Baby Dragon Cấp 8 5/10 Hunter Cấp 6 0/2 Poison   Dark Prince Cấp 6 1/2 Freeze   Prince Cấp 8 0/10 Witch Cấp 8 0/10 Balloon Cấp 6 1/2 Bowler   Cannon Cart   Electro Dragon   Executioner   Giant Skeleton Cấp 6 0/2 Lightning Cấp 6 1/2 X-Bow   Goblin Giant   P.E.K.K.A Cấp 9 0/20 Golem Cấp 7 0/4 The Log   Miner   Princess   Ice Wizard   Bandit   Fisherman   Royal Ghost   Magic Archer   Night Witch Cấp 9 1/2 Inferno Dragon   Lumberjack   Electro Wizard   Ram Rider   Graveyard   Sparky   Lava Hound   Mega Knight  

Thẻ còn thiếu (46/97)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 7)

Từ đấu trường cao hơn (>Đấu trường 7)

Tiêu chuẩn giải đấu (2/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
77/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→6: 625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 623Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
28/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→5: 225Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 722Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
20/20
47/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 4→5: 150Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 703Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
4/4
10/10
20/20
27/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 2→5: 220Chi phí nâng cấp 2→9: 7620Thẻ cần thiết: 723Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
36/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→5: 225Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 714Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
15/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→5: 225Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 735Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
4/4
10/10
20/20
50/50
45/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 2→6: 620Chi phí nâng cấp 2→9: 7620Thẻ cần thiết: 655Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
10/10
20/20
50/50
49/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 651Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
4/4
10/10
20/20
50/50
10/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 2→6: 620Chi phí nâng cấp 2→9: 7620Thẻ cần thiết: 690Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
20/20
50/50
13/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 4→6: 550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 687Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
32/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→6: 625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 668Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
50/50
23/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→6: 400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 677Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
39/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 711Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
15/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→5: 225Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 735Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
10/10
20/20
44/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 706Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
50/50
2/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→6: 400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 698Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
2/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→5: 225Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 748Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
50/50
24/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→6: 400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 676Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2/2
3/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→4: 50Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 181Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
2/2
4/4
5/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
2/2
4/4
10/10
1/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 169Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
20/20
15/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 135Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
4/4
5/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 4→5: 150Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
4/4
6/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 4→5: 150Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 174Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
10/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→6: 400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
3/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 177Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
4/4
10/10
20/20
5/50
0/100
Chi phí nâng cấp 4→7: 1550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 145Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
2/2
4/4
8/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 172Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
6/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 174Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
2/2
4/4
10/10
2/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 168Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
10/10
20/20
10/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→7: 1400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 140Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
1/2
0/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
10/10
3/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→6: 400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 167Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
1/2
0/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
10/10
5/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→6: 400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 165Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
4/4
10/10
2/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 4→6: 550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 168Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
0/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
2/2
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
5/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
0/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~6 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
0/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
0/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
0/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~6 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần

Huyền thoại (1/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 6)

-5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3
1 6
1 5 6
4 5 6
2 5 6
1 5 6
1 5 6
2 6
3 6
2 6
4 6
1 6
5 6
5 6
1 5 6
3 5 6
5 6
1 5 6
5 6
3 4 6
3 5 6
3 6
6 7
4 5 6
4 5 6
5 6
5 6
4 6 7
3 5 6
5 6
3 6
5 6 7
3 6
5 6
3 6
5 6
4 6
6 7
6 8
6 7
6 7
6 8
6
6
6 8
6 8
6
6
6
6 9
6 7
6 9

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord