FingeRprinT

#VUUP9CYV

13

5 626

6 460

疯人帮

Thành viên

Tiêu chuẩn giải đấu (94/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
88/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 19
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
20/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
4/4
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 24
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
4/4
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 23
4/4
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 24
4/4
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 22
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28

Đường đến tối đa (20/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
3331/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1669Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
4834/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 166Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
1000/1000
2000/2000
4940/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 60Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
3910/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1090Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
4186/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 814Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
3255/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1745Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
1000/1000
2000/2000
2957/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2043Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
2724/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2276Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
1000/1000
2000/2000
3668/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1332Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
200/200
400/400
800/800
30/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 970Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
400/400
800/800
195/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 805Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
400/400
461/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1339Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
800/800
91/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 909Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
800/800
122/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 878Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
800/800
437/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 563Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
400/400
800/800
229/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 771Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
400/400
800/800
88/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 912Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
200/200
400/400
800/800
448/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 552Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
134/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 866Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
400/400
493/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1307Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
800/800
471/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 529Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
400/400
800/800
193/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 807Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
769/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1031Thời gian yêu cầu:  ~86 ngày
400/400
800/800
320/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 680Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
200/200
400/400
800/800
21/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 979Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
200/200
400/400
800/800
119/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 881Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
400/400
800/800
38/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 962Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
20/20
50/50
66/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 234Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
20/20
50/50
40/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 260Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
20/20
50/50
100/100
36/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 164Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
20/20
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
100/100
1/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 199Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
50/50
100/100
157/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 43Thời gian yêu cầu:  ~11 tuần
20/20
50/50
57/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
50/50
100/100
4/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 196Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
100/100
166/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 34Thời gian yêu cầu:  ~9 tuần
100/100
102/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 98Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
20/20
50/50
100/100
36/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 164Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
100/100
8/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
50/50
100/100
12/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 188Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
100/100
21/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 179Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
50/50
100/100
14/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 186Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
100/100
21/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 179Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
96/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 204Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
50/50
100/100
49/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 151Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
129/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 71Thời gian yêu cầu:  ~18 tuần
50/50
36/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-5 -4 -3 -2 -1
13
13
10 13
10 12 13
11 13
11 12 13
10 12 13
11 13
13
10 13
13
11 12 13
9 13
13
10 12 13
11 13
11 13
12 13
10 12 13
10 12 13
11 13
11 13
9 12 13
10 12 13
9 12 13
13
13
13
10 12 13
10 11 13
8 13
13
11 12 13
13
13
11 12 13
11 12 13
10 12 13
10 12 13
9 12 13
10 12 13
10 11 13
11 12 13
10 12 13
11 13
10 11 13
10 12 13
13
9 12 13
9 12 13
10 12 13
9 11 13
9 11 13
13
9 12 13
9 11 13
11 12 13
13
10 12 13
9 11 13
13
10 12 13
11 12 13
11 12 13
9 12 13
11 12 13
10 12 13
11 12 13
10 12 13
11 13
11 12 13
11 13
10 12 13
12 13
13
10 11 13
12 13
13
13
11 12 13
11 13
13
11 13
11 13
11 13
11 13
12 13
10 11 13
13
11 13
11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord