crazy knight

#VP9VUUYY

12

5 123

5 679

Mon

Thành viên

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (93/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 29
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
15/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 5
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (5/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
4340/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 660Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
1000/1000
2000/2000
3182/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1818Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4482/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 518Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2996/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2004Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
3426/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1574Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
3244/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1756Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
1000/1000
2000/2000
1693/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3307Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
4636/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
4938/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 62Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
4719/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
4773/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 227Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2000/2000
4230/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 770Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
4374/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 626Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
1000/1000
2000/2000
3146/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1854Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
3161/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1839Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
1000/1000
2000/2000
3034/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1966Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
3717/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1283Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
1000/1000
2000/2000
1094/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3906Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
3060/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1940Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
4542/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 458Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
1000/1000
2000/2000
1504/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3496Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
100/100
200/200
400/400
491/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1309Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
400/400
405/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1395Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
493/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1307Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
400/400
451/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1349Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
619/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1181Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
66/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2134Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
462/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1338Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
661/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1139Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
129/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 871Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
580/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1220Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
259/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1541Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
727/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1073Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
83/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 917Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
200/200
400/400
553/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1247Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
553/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1247Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
400/400
411/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1389Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
200/200
104/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2096Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
665/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1135Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
400/400
654/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1146Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
396/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1404Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
443/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1357Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
570/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1230Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
800/800
54/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 946Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
400/400
480/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1320Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
400/400
567/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1233Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
100/100
27/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
20/20
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
100/100
10/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 190Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
73/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 227Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
98/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 202Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
46/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 254Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
20/20
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
86/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 214Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
50/50
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
87/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 213Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
69/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 231Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
20/20
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
184/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
76/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 224Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-4 -3 -2 -1 +1
10 12
10 12
9 12
9 12
12 13
12
12
10 12
12
12
12
12
11 12
12
10 12
12
10 12
12
12 13
12 13
10 12
12
12
10 12
8 11 12
10 11 12
11 12
10 11 12
11 12
10 12
11 12
11 12
12
11 12
11 12
11 12
12
9 11 12
11 12
10 11 12
9 10 12
11 12
10 11 12
12 13
11 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
11 12
9 10 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
9 11 12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
9 10 12
9 10 12
12
11 12
11 12
10 11 12
9 10 12
10 12
12 13
11 12
10 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 12
9 11 12
9 10 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
12
10 12
10 11 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord