nico

#V89RGLJ0

13

5 283

5 629

Skeletons Cấp 11 5364/2000 Ice Spirit Cấp 11 4877/2000 Goblins Cấp 11 5389/2000 Spear Goblins Cấp 11 3825/2000 Zap Cấp 12 1065/5000 Bats Fire Spirits Cấp 11 3212/2000 Giant Snowball Cấp 11 3705/2000 Archers Cấp 12 3088/5000 Arrows Knight Cấp 11 3361/2000 Minion Cấp 11 3354/2000 Bomber Cấp 12 5000/5000 Cannon Cấp 11 3826/2000 Skeleton Barrel Goblin Gang Cấp 12 1215/5000 Firecracker Cấp 11 314/2000 Mortar Cấp 11 4923/2000 Tesla Cấp 12 1244/5000 Barbarians Cấp 11 3666/2000 Minion Horde Cấp 11 3449/2000 Rascals Cấp 12 2069/5000 Royal Giant Cấp 12 1066/5000 Elite Barbarians Cấp 12 1713/5000 Royal Recruits Cấp 11 3728/2000 Heal Cấp 11 569/800 Ice Golem Cấp 11 754/800 Tombstone Cấp 11 323/800 Mega Minion Cấp 11 401/800 Dart Goblin Cấp 11 407/800 Earthquake Cấp 11 243/800 Elixir Golem Cấp 11 118/800 Fireball Cấp 11 135/800 Mini P.E.K.K.A Musketeer Cấp 11 422/800 Hog Rider Cấp 11 74/800 Valkyrie Cấp 11 91/800 Battle Ram Cấp 11 743/800 Furnace Cấp 11 517/800 Flying Machine Cấp 12 270/1000 Bomb Tower Cấp 11 511/800 Zappies Cấp 11 703/800 Battle Healer Cấp 11 88/800 Goblin Cage Cấp 11 245/800 Giant Cấp 11 412/800 Goblin Hut Cấp 11 505/800 Inferno Tower Cấp 11 324/800 Wizard Cấp 11 127/800 Royal Hogs Cấp 11 614/800 Rocket Cấp 11 303/800 Elixir Collector Cấp 11 344/800 Barbarian Hut Cấp 11 548/800 Three Musketeers Cấp 12 7/1000 Mirror Cấp 12 101/200 Wall Breakers Cấp 11 43/100 Barbarian Barrel Cấp 11 53/100 Rage Cấp 11 7/100 Skeleton Army Cấp 11 28/100 Goblin Barrel Cấp 11 14/100 Tornado Cấp 11 38/100 Guards Cấp 11 50/100 Clone Baby Dragon Cấp 11 27/100 Hunter Cấp 11 48/100 Poison Cấp 11 56/100 Dark Prince Cấp 11 5/100 Freeze Cấp 11 39/100 Prince Cấp 11 28/100 Witch Balloon Cấp 11 25/100 Bowler Cấp 12 7/200 Cannon Cart Cấp 11 68/100 Electro Dragon Cấp 11 67/100 Executioner Cấp 11 22/100 Giant Skeleton Lightning Cấp 11 59/100 X-Bow Cấp 11 31/100 Goblin Giant Cấp 12 12/200 P.E.K.K.A Cấp 11 19/100 Golem Cấp 11 70/100 The Log Cấp 11 0/10 Miner Cấp 11 1/10 Princess Cấp 11 0/10 Ice Wizard Cấp 11 0/10 Bandit Cấp 11 1/10 Fisherman Cấp 11 1/10 Royal Ghost Cấp 11 1/10 Magic Archer Cấp 11 0/10 Night Witch Cấp 11 0/10 Inferno Dragon Cấp 12 5/20 Lumberjack Cấp 11 1/10 Electro Wizard Ram Rider Cấp 11 1/10 Graveyard Cấp 11 3/10 Sparky Cấp 11 1/10 Lava Hound Cấp 11 3/10 Mega Knight Cấp 11 0/10

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (8/97)

9 10 11 12 13
2000/2000
3364/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1636Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
2000/2000
2877/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2123Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
2000/2000
3389/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1611Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
2000/2000
1825/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3175Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
1065/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3935Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
2000/2000
1212/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3788Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
2000/2000
1705/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3295Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
3088/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1912Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
1361/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3639Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
2000/2000
1354/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3646Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
1826/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3174Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
1215/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3785Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
314/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6686Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
2000/2000
2923/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2077Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
1244/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3756Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
2000/2000
1666/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3334Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
2000/2000
1449/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3551Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
2069/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2931Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
1066/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3934Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
1713/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3287Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
2000/2000
1728/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3272Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
569/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1231Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
754/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1046Thời gian yêu cầu:  ~88 ngày
323/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1477Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
401/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1399Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
407/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1393Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
243/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1557Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
118/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1682Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
135/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1665Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
422/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1378Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
74/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1726Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
91/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1709Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
743/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1057Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
517/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1283Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
270/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 730Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
511/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1289Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
703/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1097Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
88/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1712Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
245/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1555Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
412/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1388Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
505/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1295Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
324/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1476Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
127/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1673Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
614/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1186Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
303/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1497Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
344/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1456Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
548/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1252Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
7/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 993Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
101/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 99Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
43/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
53/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 247Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
7/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 193Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
59/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 241Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
12/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 188Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần

Star points (1/97)

1 2 3 Chi phí nâng cấp
Bats 25 000
Arrows 45 000
Skeleton Barrel 45 000
Mini P.E.K.K.A 25 000
Clone 10 000
Witch 15 000
Total upgrade cost 165 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-2 -1
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
13
11 12 13
11 12 13
12 13
13
11 12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
13
12 13
11 13
11 12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
12 13
12 13
11 12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
12 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
12 13
11 13
13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord