chama

#V0UCG9Y8

9

3 904

3 974

los del 6 D

Co-leader

Skeletons Cấp 8 601/400 Ice Spirit Cấp 6 27/100 Goblins Cấp 9 182/800 Spear Goblins Cấp 8 383/400 Zap Cấp 9 171/800 Bats Cấp 6 91/100 Fire Spirits Cấp 8 410/400 Giant Snowball Cấp 7 95/200 Archers Cấp 8 251/400 Arrows Cấp 8 192/400 Knight Cấp 8 177/400 Minion Cấp 9 14/800 Bomber Cấp 8 436/400 Cannon Cấp 8 193/400 Skeleton Barrel Cấp 8 140/400 Goblin Gang Cấp 7 75/200 Firecracker   Mortar Cấp 8 684/400 Tesla Cấp 8 345/400 Barbarians Cấp 9 362/800 Minion Horde Cấp 8 230/400 Rascals Cấp 7 138/200 Royal Giant Cấp 8 77/400 Elite Barbarians Cấp 7 6/200 Royal Recruits Cấp 6 13/100 Heal Cấp 7 12/50 Ice Golem Cấp 7 5/50 Tombstone Cấp 8 97/100 Mega Minion Cấp 8 19/100 Dart Goblin Cấp 6 6/20 Earthquake Cấp 6 3/20 Elixir Golem   Fireball Cấp 8 37/100 Mini P.E.K.K.A Cấp 8 38/100 Musketeer Cấp 8 5/100 Hog Rider Cấp 8 71/100 Valkyrie Cấp 7 77/50 Battle Ram Cấp 8 29/100 Furnace Cấp 7 41/50 Flying Machine Cấp 7 2/50 Bomb Tower Cấp 8 50/100 Zappies Cấp 5 6/10 Battle Healer   Goblin Cage Cấp 7 15/50 Giant Cấp 7 29/50 Goblin Hut Cấp 8 35/100 Inferno Tower Cấp 8 34/100 Wizard Cấp 7 39/50 Royal Hogs Cấp 7 5/50 Rocket Cấp 7 40/50 Elixir Collector Cấp 7 56/50 Barbarian Hut Cấp 8 13/100 Three Musketeers Cấp 7 16/50 Mirror Cấp 8 7/10 Wall Breakers Cấp 6 1/2 Barbarian Barrel Cấp 7 0/4 Rage Cấp 8 25/10 Skeleton Army Cấp 8 7/10 Goblin Barrel Cấp 9 13/20 Tornado Cấp 8 2/10 Guards Cấp 6 1/2 Clone Cấp 6 1/2 Baby Dragon Cấp 7 2/4 Hunter Cấp 8 4/10 Poison Cấp 7 2/4 Dark Prince Cấp 8 8/10 Freeze Cấp 8 2/10 Prince Cấp 8 0/10 Witch Cấp 8 0/10 Balloon Cấp 8 0/10 Bowler Cấp 7 0/4 Cannon Cart Cấp 6 1/2 Electro Dragon Cấp 7 0/4 Executioner Cấp 7 0/4 Giant Skeleton Cấp 8 0/10 Lightning Cấp 8 13/10 X-Bow Cấp 8 3/10 Goblin Giant Cấp 7 2/4 P.E.K.K.A Cấp 7 2/4 Golem Cấp 8 2/10 The Log   Miner   Princess   Ice Wizard   Bandit Cấp 9 1/2 Fisherman   Royal Ghost   Magic Archer   Night Witch   Inferno Dragon   Lumberjack   Electro Wizard   Ram Rider   Graveyard Cấp 10 0/4 Sparky Cấp 9 1/2 Lava Hound Cấp 10 0/4 Mega Knight Cấp 9 1/2

Thẻ còn thiếu (15/97)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 12)

Huyền thoại (12/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (10/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
27/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 673Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
383/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 17Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
91/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 609Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
95/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 505Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
251/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 149Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
192/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 208Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
177/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 223Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
193/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 207Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
140/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 260Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
75/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 525Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
345/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 55Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
230/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
138/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 462Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
77/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
6/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 594Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
13/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 687Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
12/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 138Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
5/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 145Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
97/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
19/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 81Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
6/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 164Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
3/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 167Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
37/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 63Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
38/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 62Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
5/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 95Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
71/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 29Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
50/50
27/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 73Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
29/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 71Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
41/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 109Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
2/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 148Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
50/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 50Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
6/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 174Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
15/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 135Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
29/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 121Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
35/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 65Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
34/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 66Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
39/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 111Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
5/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 145Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
40/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 110Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
50/50
6/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 94Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
13/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 87Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
16/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 134Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
4/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
8/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
0/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
0/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
0/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
0/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
3/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần

Huyền thoại (5/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 9)

-4 -3 -2 -1 +1
8 9
6 9
9
8 9
9
6 9
8 9
7 9
8 9
8 9
8 9
9
8 9
8 9
8 9
7 9
8 9
8 9
9
8 9
7 9
8 9
7 9
6 9
7 9
7 9
8 9
8 9
6 9
6 9
8 9
8 9
8 9
8 9
7 8 9
8 9
7 9
7 9
8 9
5 9
7 9
7 9
8 9
8 9
7 9
7 9
7 9
7 8 9
8 9
7 9
8 9
6 9
7 9
8 9
8 9
9
8 9
6 9
6 9
7 9
8 9
7 9
8 9
8 9
8 9
8 9
8 9
7 9
6 9
7 9
7 9
8 9
8 9
8 9
7 9
7 9
8 9
9
9 10
9
9 10
9

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord