nedloh

#UUV2R2L

12

5 150

5 773

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (81/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/4
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 24
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
4/4
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 24
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
4/4
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 19
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
4/4
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 19
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29

Đường đến tối đa (7/95)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
4948/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 52Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
679/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
400/400
800/800
417/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 583Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
400/400
800/800
761/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 239Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
200/200
400/400
800/800
661/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
400/400
800/800
918/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 82Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
100/100
200/200
400/400
28/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1772Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
200/200
400/400
800/800
703/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
100/100
200/200
400/400
103/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1697Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
400/400
800/800
943/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 57Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
400/400
800/800
960/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 40Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
100/100
200/200
400/400
800/800
299/1000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 701Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
400/400
800/800
925/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 75Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
642/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 3→13: 185600
200/200
400/400
800/800
503/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 497Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
50/50
90/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 210Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
10/10
20/20
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
6/200
Chi phí nâng cấp 6→12: 84400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
50/50
100/100
123/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 77Thời gian yêu cầu:  ~20 tuần
50/50
100/100
33/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 167Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
20/20
50/50
100/100
78/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 122Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
20/20
50/50
100/100
124/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 76Thời gian yêu cầu:  ~19 tuần
50/50
100/100
46/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 154Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
50/50
97/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 203Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
50/50
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
50/50
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
29/200
Chi phí nâng cấp 6→12: 84400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
50/50
94/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 206Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
50/50
100/100
20/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
50/50
100/100
22/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
50/50
100/100
45/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 155Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
10/10
20/20
50/50
98/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 202Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
35/200
Chi phí nâng cấp 6→12: 84400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 165Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
50/50
100/100
5/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 195Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
30/200
Chi phí nâng cấp 6→12: 84400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
10/10
20/20
50/50
73/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 227Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
10/10
20/20
50/50
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
100/100
136/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 64Thời gian yêu cầu:  ~16 tuần
100/100
75/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 125Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 12 13
9 12 13
10 12 13
11 12 13
12 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
11 12
10 12 13
9 12 13
12 13
10 12 13
9 12 13
9 12 13
11 12 13
9 12 13
10 12 13
9 12 13
12 13
10 12 13
10 12
10 12 13
9 12 13
9 12
10 12
10 12
9 12
10 12
8 11 12
12 13
10 12 13
10 12 13
11 12 13
11 12 13
10 12 13
11 12 13
10 12 13
9 12
9 12 13
3 11 12
12 13
10 12
10 12
11 12 13
3 12
10 12
7 12
3 12 13
9 12
10 11 12
6 11 12
6 12
10 12
10 12
9 12
9 12
10 12
10 11 12
10 12 13
10 11 12
10 11 12
6 12
10 11 12
10 12
12 13
10 12
10 12
6 11 12
6 12
12 13
10 12
6 12
6 11 12
6 11 12
11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
9 10 12
10 11 12
10 11 12
10 12
10 11 12
10 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord