Beast0n

#UQ8GCPP0

13

4 225

5 917

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29

Đường đến tối đa (18/95)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
751/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1049Thời gian yêu cầu:  ~88 ngày
83/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 917Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
708/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1092Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
800/800
5/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 995Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
340/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 660Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
131/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2069Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
318/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 682Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
242/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 758Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
54/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 946Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
42/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 958Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
34/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 966Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
445/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 555Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
192/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 808Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
289/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 711Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
196/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 804Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
18/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 982Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
200/200
2/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2198Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
162/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 838Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
15/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 985Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
544/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1256Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
90/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 910Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
146/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 854Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
122/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 878Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
337/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 663Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
70/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 130Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
12/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 188Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
46/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 154Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
17/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
70/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 130Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
53/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 247Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
15/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
33/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 167Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
37/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 163Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
88/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 212Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
61/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 139Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
5/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 195Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
63/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 137Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
20/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
42/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 158Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
55/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 145Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
100/100
7/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 193Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
61/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 239Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
69/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 231Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
12 13
12 13
12 13
12 13
13
13
12 13
13
13
13
12 13
13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
12 13
13
13
13
13
12 13
11 13
12 13
11 13
11 12 13
12 13
10 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
9 10 13
13
12 13
12 13
13
11 13
12 13
12 13
12 13
12 13
13
10 13
11 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 13
12 13
12 13
12 13
11 13
12 13
13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 13
11 13
12 13
13
11 12 13
11 13
13
11 13
12 13
11 13
12 13
13
11 13
10 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
12 13
11 13
11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord