Nova I Trigga

#RL82J2YV

13

4 811

5 594

Nova l USA

Co-leader

Cấp 11 7000/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 4754/5000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 10 2199/400 Cấp 3 590/2 Cấp 11 1800/800 Cấp 6 2570/20 Cấp 9 2400/200 Cấp 3 3/2 Cấp 12 1000/1000 Cấp 11 1800/800 Cấp 11 199/100 Cấp 10 284/50 Cấp 10 250/50 Cấp 6 49/2 Cấp 12 165/200 Cấp 12 196/200 Cấp 11 247/100 Cấp 11 147/100 Cấp 12 84/200 Cấp 10 321/50 Cấp 12 200/200 Cấp 12 200/200 Cấp 11 198/100 Cấp 12 200/200 Cấp 10 242/50 Cấp 12 200/200 Cấp 11 87/100 Cấp 12 0/20 Cấp 12 2/20 Cấp 12 0/20 Cấp 12 0/20 Cấp 12 1/20 Cấp 12 2/20 Cấp 9 4/2 Cấp 12 7/20 Cấp 12 10/20 Cấp 12 12/20 Cấp 10 0/4 Cấp 11 11/10 Cấp 10 15/4 Cấp 11 6/10 Cấp 12 19/20

Tiêu chuẩn giải đấu (89/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
1/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→4: 50Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
7/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 13
10/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 10
12/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 19
4/4
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 19
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
19/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1

Đường đến tối đa (46/93)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
4754/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
999/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
100/100
200/200
290/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1910Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
100/100
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
100/100
99/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 101Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
50/50
100/100
134/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 66Thời gian yêu cầu:  ~17 tuần
50/50
100/100
100/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 100Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
10/10
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
165/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 35Thời gian yêu cầu:  ~9 tuần
196/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
100/100
147/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 53Thời gian yêu cầu:  ~14 tuần
100/100
47/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 153Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
84/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 116Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
50/50
100/100
171/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29Thời gian yêu cầu:  ~8 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
98/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 102Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
50/50
100/100
92/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 108Thời gian yêu cầu:  ~27 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
87/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 213Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 13
13
13
12 13
13
13
12 13
12 13
13
13
13
13
11 13
13
13
13
13
13
11 13
13
13
13
12 13
13
10 12 13
13
13
13
13
3 10 13
13
13
13
13
13
13
13
11 13
6 13
9 13
3 4 13
13
12 13
13
13
11 13
13
13
13
13
11 12 13
13
10 12 13
10 12 13
6 10 13
13
12 13
12 13
11 12 13
13
11 12 13
13
13
12 13
13
10 12 13
13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
10 12 13
13
12 13
11 13
13
13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
9 10 13
12 13
12 13
13
12 13
10 13
11 12 13
10 12 13
11 13
12 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord