q8

#RJ90VCCR

11

5 133

5 454

q8

Thành viên

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (62/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
2/2
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 28
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/2
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 26
2/2
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 28
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 29
2/2
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 27
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27

Đường đến tối đa (7/95)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
4049/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 951Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4376/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 624Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
1000/1000
2000/2000
3581/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1419Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3353/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1647Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4137/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 863Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4666/5000
Chi phí nâng cấp 2→12: 85620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3565/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 1435Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
4495/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 505Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4850/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2000/2000
4815/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3266/5000
Chi phí nâng cấp 2→12: 85620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 1734Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4771/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
1000/1000
2000/2000
4585/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 415Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4521/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 479Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1100/5000
Chi phí nâng cấp 2→12: 85620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 3900Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
4992/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1136/5000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 3864Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
100/100
200/200
400/400
501/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1299Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
400/400
442/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1358Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
200/200
400/400
452/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1348Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
100/100
200/200
400/400
548/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1252Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
100/100
200/200
400/400
547/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1253Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
100/100
200/200
132/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 2068Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
100/100
200/200
400/400
463/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1337Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
100/100
200/200
400/400
526/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1274Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
800/800
112/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 888Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
502/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1298Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
317/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1483Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
800/800
126/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 874Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
100/100
200/200
400/400
561/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1239Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
200/200
400/400
707/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1093Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
100/100
200/200
400/400
469/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1331Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
100/100
200/200
32/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2168Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
200/200
400/400
414/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1386Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
100/100
200/200
400/400
468/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1332Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
502/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1298Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
651/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1149Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
400/400
685/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1115Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
100/100
200/200
400/400
569/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1231Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
100/100
200/200
400/400
785/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1015Thời gian yêu cầu:  ~85 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
33/1000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 967Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
20/20
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
115/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 85Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần
10/10
20/20
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
50/50
59/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 241Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
50/50
69/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 231Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
10/10
20/20
50/50
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
20/20
50/50
36/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
20/20
50/50
29/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 271Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
96/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 204Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
9 11 12
8 11 12
10 11 12
9 11 12
9 11 12
2 11 12
11 12 13
1 11 12
9 11 13
11 13
10 11 12
9 11 12
11 12
6 11 13
2 11 12
11 13
7 11 12
10 11 12
9 11 12
11 13
2 11 12
11 12
11 13
3 11 12
3 11
10 11
9 11
8 11
5 11
4 10 11
11 13
8 11
8 11
11 12
11
11
11 12
3 11
9 11
3 11
6 9 11
9 11
8 11
11
11 13
11
10 11
7 11
7 11
3 11
9 10 11
6 10 11
6 10 11
11
11 12
8 11
10 11
10 11
6 11
11
6 10 11
6 11
6 11
11 13
9 11
9 11
10 11
7 11
6 10 11
6 9 11
9 11
10 11
9 10 11
9 11
6 10 11
9 10 11
11 13
9 11
10 11
10 11
9 11
9 11
9 11
9 10 11
9 10 11
9 10 11
10 11
9 11
9 11
9 10 11
9 10 11
10 11
10 11
10 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord