NoFaL

#QY9C00

13

5 706

5 738

Cấp 10 8000/1000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 10 7688/1000 Cấp 10 7867/1000 Cấp 10 2870/1000 Cấp 10 7626/1000 Cấp 10 7514/1000 Cấp 10 7336/1000 Cấp 10 7785/1000 Cấp 10 7990/1000 Cấp 10 5965/1000 Cấp 10 7906/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 10 2115/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 7141/1000 Cấp 10 1279/1000 Cấp 10 840/400 Cấp 10 679/400 Cấp 10 884/400 Cấp 10 692/400 Cấp 11 504/800 Cấp 8 5/100 Cấp 10 907/400 Cấp 11 452/800 Cấp 10 972/400 Cấp 10 739/400 Cấp 10 829/400 Cấp 10 650/400 Cấp 10 1013/400 Cấp 10 665/400 Cấp 8 34/100 Cấp 11 1762/800 Cấp 10 908/400 Cấp 10 707/400 Cấp 10 482/400 Cấp 10 376/400 Cấp 10 730/400 Cấp 10 714/400 Cấp 10 800/400 Cấp 10 876/400 Cấp 10 131/50 Cấp 10 42/50 Cấp 10 84/50 Cấp 10 83/50 Cấp 8 7/10 Cấp 10 16/50 Cấp 10 64/50 Cấp 10 66/50 Cấp 10 83/50 Cấp 10 60/50 Cấp 10 1/50 Cấp 10 73/50 Cấp 10 28/50 Cấp 10 350/50 Cấp 9 74/20 Cấp 9 57/20 Cấp 10 56/50 Cấp 10 82/50 Cấp 10 64/50 Cấp 9 10/20 Cấp 9 12/20 Cấp 9 78/20 Cấp 9 81/20 Cấp 9 92/20 Cấp 9 27/20 Cấp 9 1/20 Cấp 10 264/50 Cấp 10 6/4 Cấp 10 6/4 Cấp 10 7/4 Cấp 10 3/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 5/4 Cấp 10 8/4 Cấp 10 5/4 Cấp 9 2/2 Cấp 10 0/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 6/4 Cấp 10 7/4 Cấp 10 2/4 Cấp 10 0/4

Tiêu chuẩn giải đấu (91/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 95Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
34/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 66Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (8/94)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
4688/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
1000/1000
2000/2000
4867/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 133Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
1000/1000
1870/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5130Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
1000/1000
2000/2000
4626/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 374Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
1000/1000
2000/2000
4514/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 486Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
1000/1000
2000/2000
4336/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 664Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
1000/1000
2000/2000
4785/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 215Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
1000/1000
2000/2000
4990/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
2965/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2035Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
1000/1000
2000/2000
4906/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 94Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
1115/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5885Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
4141/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 859Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
1000/1000
279/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6721Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
400/400
440/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1360Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
400/400
279/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1521Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
400/400
484/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1316Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
400/400
292/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1508Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
504/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1296Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
400/400
507/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1293Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
452/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1348Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
400/400
572/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1228Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
400/400
339/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1461Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
400/400
429/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1371Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
400/400
250/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1550Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
400/400
613/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1187Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
400/400
265/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1535Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
800/800
962/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 38Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
400/400
508/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1292Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
400/400
307/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1493Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
400/400
82/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1718Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
376/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1824Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
400/400
330/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1470Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
400/400
314/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1486Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
400/400
400/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1400Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
400/400
476/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1324Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
50/50
81/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 219Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
50/50
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
50/50
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
50/50
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
50/50
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
20/20
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
50/50
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
20/20
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
20/20
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
20/20
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
20/20
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
1/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 369Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
50/50
100/100
114/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 86Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-5 -4 -3 -2 -1
10 13
13
11 13
13
13
10 12 13
10 12 13
10 11 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
13
10 12 13
13
10 12 13
10 13
10 13
11 13
10 11 13
10 13
10 12 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
11 13
8 13
10 11 13
13
11 13
13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
8 13
11 12 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 13
10 11 13
10 11 13
8 13
10 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 13
10 11 13
10 13
10 13
9 11 13
9 10 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
9 13
9 13
9 11 13
9 11 13
9 11 13
9 10 13
9 13
10 12 13
10 11 13
10 11 13
13
10 11 13
10 13
10 13
10 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
9 10 13
10 13
10 13
10 11 13
10 11 13
10 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord