R2

#QVQPQ9JV

12

5 241

5 680

Tiêu chuẩn giải đấu (90/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
36/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 114Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31

Đường đến tối đa (4/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
3340/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1660Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
3151/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1849Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
2037/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2963Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
1000/1000
2000/2000
2738/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2262Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
902/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4098Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
4232/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 768Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2000/2000
2303/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2697Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
2000/2000
179/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4821Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
2218/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2782Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
2000/2000
2170/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2830Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
2066/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2934Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
2000/2000
2645/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2355Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
1000/1000
2000/2000
3142/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1858Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
1000/1000
2000/2000
1611/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3389Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
2000/2000
3018/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1982Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
2000/2000
1814/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3186Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
3059/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1941Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1812/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3188Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
3097/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1903Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
607/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4393Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
2000/2000
2668/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2332Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
2000/2000
3050/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1950Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
1000/1000
2000/2000
475/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4525Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
100/100
200/200
400/400
168/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1632Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
200/200
400/400
240/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1560Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
294/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1506Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
524/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1276Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
100/100
200/200
46/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2154Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
275/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1525Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
400/400
270/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1530Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
56/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1744Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
585/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1215Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
400/400
285/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1515Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
660/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1140Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
200/200
400/400
410/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1390Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
400/400
22/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1778Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
100/100
200/200
43/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2157Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
286/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1514Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
400/400
253/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1547Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
234/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1566Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
272/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1528Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
200/200
400/400
205/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1595Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
400/400
91/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1709Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
403/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1397Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
400/400
263/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1537Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
343/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1457Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
20/20
50/50
53/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 247Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
50/50
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 190Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
47/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
10/10
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
100/100
7/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 193Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
50/50
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
10 12
12
11 12
10 12
12
12
11 12
11 12
12 13
12
11 12
12
11 12
10 12
10 12
11 12
11 12
12
9 12
12
11 12
11 12
11 12
10 12
8 11 12
12 13
9 11 12
11 12
11 12
8 10 12
6 7 12
11 12
12 13
10 11 12
12 13
11 12
11 12
10 11 12
11 12
9 11 12
10 11 12
8 10 12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
9 11 12
10 11 12
11 12
10 11 12
11 12
9 11 12
10 12
10 12
9 11 12
10 12
10 11 12
10 12
10 11 12
11 12
10 11 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 11 12
12
11 12
11 12
11 12
8 10 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
10 12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
11 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord