Biingo

#Q29JGVLP

11

4 181

4 339

Không có hội

Thẻ còn thiếu (1/94)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (62/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
6/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 174Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
21/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 129Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
2/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (1/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
1965/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 5035Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1163/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5837Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1387/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5613Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1432/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5568Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
151/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6849Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
800/800
1000/1000
200/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6800Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
1000/1000
1878/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5122Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
400/400
800/800
877/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→10: 15625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 7123Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
574/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4426Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
1000/1000
472/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6528Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
2000/2000
75/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4925Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
1000/1000
1257/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5743Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
800/800
1000/1000
1051/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5949Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
906/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6094Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
800/800
1000/1000
714/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6286Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
914/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6086Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
186/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4814Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
943/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4057Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
401/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4599Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
697/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6303Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
468/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4532Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
570/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4430Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
1000/1000
740/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6260Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
800/800
1000/1000
15/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6985Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
100/100
200/200
146/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2054Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
200/200
162/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2038Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
200/200
400/400
57/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1743Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
630/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1170Thời gian yêu cầu:  ~98 ngày
200/200
118/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2082Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
352/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1848Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
295/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1905Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
378/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1822Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
101/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1699Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
277/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1923Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
387/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1413Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
100/100
200/200
367/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1833Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
100/100
200/200
202/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1998Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
100/100
200/200
205/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1995Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
200/200
121/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2079Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
200/200
395/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1805Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
383/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1817Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
88/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2112Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
100/100
200/200
112/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2088Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
286/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1914Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
200/200
200/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2000Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
200/200
305/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1895Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
200/200
184/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2016Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
10/10
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
15/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
0/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 370Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
17/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 353Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
69/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 231Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
20/20
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
6 11
8 11
7 11
7 11
11
9 11
10 11
1 10 11
11 12
10 11
11 12
10 11
9 11
11
8 11
11
7 11
11 12
7 11 12
11
11 12
11 12
10 11
1 10 11
5 10 11
9 10 11
9 11
11
9 10 11
3 5 11
10 11
10 11
10 11
11 13
11
10 11
11
7 10 11
8 10 11
3 10 11
3 7 11
9 10 11
9 10 11
10 11
10 11
3 10 11
10 11
9 10 11
9 10 11
9 10 11
8 10 11
8 11
7 10 11
7 10 11
6 7 11
11 12
10 11
9 10 11
7 10 11
10 11
6 10 11
10 11
10 11
10 11
8 9 11
10 11
10 11
8 9 11
7 10 11
6 8 11
8 11
11
8 9 11
8 10 11
6 9 11
11
9 10 11
10 11
10 11
11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
9 10 11
10 11
10 11
9 10 11
9 11
9 10 11
9 10 11
9 10 11
9 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord