Aqua.滦

#Q0PY2R8U

13

4 605

5 221

樱花の幻想

Thành viên

Cấp 11 5714/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 76/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 4694/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 4710/5000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 6035/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 12 3560/5000 Cấp 11 6857/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 12 242/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 10 6629/1000 Cấp 10 3812/1000 Cấp 9 963/200 Cấp 11 723/800 Cấp 11 653/800 Cấp 11 259/800 Cấp 11 812/800 Cấp 11 137/800 Cấp 11 461/800 Cấp 11 188/800 Cấp 13 0/50 Cấp 11 149/800 Cấp 12 37/1000 Cấp 11 822/800 Cấp 11 710/800 Cấp 10 977/400 Cấp 11 520/800 Cấp 11 127/800 Cấp 10 1408/400 Cấp 11 720/800 Cấp 11 452/800 Cấp 11 194/800 Cấp 11 835/800 Cấp 11 73/800 Cấp 10 889/400 Cấp 12 38/1000 Cấp 9 178/20 Cấp 11 7/100 Cấp 9 88/20 Cấp 11 50/100 Cấp 6 12/2 Cấp 12 2/200 Cấp 10 98/50 Cấp 10 56/50 Cấp 9 80/20 Cấp 11 106/100 Cấp 11 34/100 Cấp 12 116/200 Cấp 11 26/100 Cấp 11 92/100 Cấp 11 20/100 Cấp 11 35/100 Cấp 11 15/100 Cấp 11 96/100 Cấp 11 26/100 Cấp 9 72/20 Cấp 10 153/50 Cấp 10 63/50 Cấp 11 55/100 Cấp 11 55/100 Cấp 9 38/20 Cấp 12 53/200 Cấp 11 120/100 Cấp 11 1/10 Cấp 12 3/20 Cấp 11 1/10 Cấp 11 1/10 Cấp 11 1/10 Cấp 11 0/10 Cấp 11 0/10 Cấp 11 2/10 Cấp 11 4/10 Cấp 11 2/10 Cấp 11 0/10 Cấp 10 0/4 Cấp 12 1/20 Cấp 11 0/10 Cấp 11 1/10 Cấp 11 2/10

Tiêu chuẩn giải đấu (90/91)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
6/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28

Đường đến tối đa (8/91)

9 10 11 12 13
2000/2000
3714/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1286Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
76/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4924Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
2694/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2306Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
4710/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
4035/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 965Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
3560/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1440Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2000/2000
4857/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 143Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
242/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4758Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
3629/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1371Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
1000/1000
2000/2000
812/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4188Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
200/200
400/400
363/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1437Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
723/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1077Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
653/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1147Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
259/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1541Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
800/800
12/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 988Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
137/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1663Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
461/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1339Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
188/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1612Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
149/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1651Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
37/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 963Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
800/800
22/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 978Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
710/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1090Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
400/400
577/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1223Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
520/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1280Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
127/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1673Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
400/400
800/800
208/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 792Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
720/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1080Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
452/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1348Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
194/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1606Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
800/800
35/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 965Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
73/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1727Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
400/400
489/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1311Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
38/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 962Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
20/20
50/50
100/100
8/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
2/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 198Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
50/50
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
100/100
6/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
116/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 84Thời gian yêu cầu:  ~21 tuần
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
92/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 208Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
96/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 204Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
20/20
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
100/100
3/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 197Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
55/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 245Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
55/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 245Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
53/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 147Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
100/100
20/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 12 13
12 13
11 13
13
13
13
12 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
11 13
11 12 13
13
13
13
12 13
11 12 13
13
12 13
12 13
10 12 13
10 12 13
9 11 13
11 13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
12 13
11 12 13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
10 12 13
11 13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
10 11 13
12 13
9 12 13
11 13
9 11 13
11 13
6 8 13
12 13
10 11 13
10 11 13
9 11 13
11 12 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
9 11 13
10 12 13
10 11 13
11 13
11 13
9 10 13
12 13
11 12 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
12 13
11 13
11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord