Crazy

#Q09YQGGR

13

5 579

5 913

street13

Co-leader

Tiêu chuẩn giải đấu (68/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (14/97)

9 10 11 12 13
2000/2000
4428/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 572Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
2137/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2863Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
2596/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2404Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
1000/1000
2000/2000
4482/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 518Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2000/2000
3995/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1005Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
1000/1000
2000/2000
3457/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1543Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
1000/1000
2000/2000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
2940/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2060Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
400/400
49/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8751Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4476/5000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 524Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3763/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1237Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
1000/1000
2000/2000
2858/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2142Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2166/5000
Chi phí nâng cấp 2→12: 85620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 2834Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
2691/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2309Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2257/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2743Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
100/100
200/200
400/400
754/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1046Thời gian yêu cầu:  ~88 ngày
400/400
600/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1200Thời gian yêu cầu:  ~100 ngày
294/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 706Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
96/1000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 904Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
100/100
200/200
400/400
515/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1285Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
100/100
200/200
107/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2093Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
100/100
98/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2302Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
100/100
200/200
400/400
244/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1556Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
736/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1064Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
395/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1805Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
371/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1429Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
100/100
200/200
400/400
555/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1245Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
100/100
200/200
400/400
659/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1141Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
179/1000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 821Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
100/100
200/200
400/400
397/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1403Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
9/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2391Thời gian yêu cầu:  ~200 ngày
100/100
200/200
210/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1990Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
100/100
200/200
400/400
339/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1461Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
229/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 771Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
100/100
200/200
400/400
737/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1063Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
16/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2384Thời gian yêu cầu:  ~199 ngày
100/100
200/200
400/400
245/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1555Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
800/800
620/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 380Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
400/400
765/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1035Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
20/20
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
37/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 163Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
20/20
50/50
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
43/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
50/50
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
10/10
20/20
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
100/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 200Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
50/50
40/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 260Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
20/20
50/50
59/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 241Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
10/10
20/20
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
73/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 227Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
10/10
20/20
50/50
36/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/50
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
10/10
20/20
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
36/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 164Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
13
11 12 13
11 13
13
13
10 12 13
12 13
10 12 13
10 12 13
11 12 13
10 12 13
13
10 12 13
13
13
10 12 13
8 9 13
8 13
4 12 13
8 12 13
10 12 13
2 12 13
10 13
10 12 13
8 12 13
7 11 13
10 11 13
12 13
4 12 13
8 11 13
3 10 13
3 9 13
7 11 13
11 13
13
13
10 13
11 13
4 11 13
3 11 13
5 12 13
8 11 13
9 13
3 10 13
7 11 13
7 12 13
5 11 13
9 13
3 11 13
13
11 12 13
10 11 13
13
13
10 11 13
7 11 13
8 11 13
9 10 13
11 13
12 13
9 11 13
11 13
10 11 13
7 10 13
9 11 13
10 11 13
11 12 13
10 11 13
10 13
8 9 13
8 11 13
6 11 13
10 11 13
13
11 13
7 11 13
10 11 13
6 10 13
12 13
11 13
10 13
10 13
10 13
11 13
10 13
9 10 13
13
10 13
10 13
10 13
10 13
13
10 13
10 11 13
11 13
10 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord