✌mustafa✌

#PY9Y280

12

4 730

5 209

Cấp 11 6612/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 10 8000/1000 Cấp 11 6022/2000 Cấp 12 3806/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 9 5120/800 Cấp 12 4820/5000 Cấp 11 6462/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 10 7046/1000 Cấp 9 8800/800 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 4308/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 12 5000/5000 Cấp 10 7844/1000 Cấp 12 4952/5000 Cấp 12 2527/5000 Cấp 9 7819/800 Cấp 6 7980/100 Cấp 1 4433/2 Cấp 3 1184/2 Cấp 11 802/800 Cấp 10 1084/400 Cấp 10 1278/400 Cấp 12 200/1000 Cấp 12 187/1000 Cấp 12 115/1000 Cấp 12 599/1000 Cấp 12 1000/1000 Cấp 11 387/800 Cấp 10 554/400 Cấp 9 1013/200 Cấp 9 1091/200 Cấp 4 1378/4 Cấp 3 1221/2 Cấp 11 996/800 Cấp 7 1475/50 Cấp 12 570/1000 Cấp 11 150/800 Cấp 9 1203/200 Cấp 13 0/50 Cấp 9 1069/200 Cấp 7 1681/50 Cấp 9 942/200 Cấp 9 77/20 Cấp 11 2/100 Cấp 7 133/4 Cấp 11 121/100 Cấp 6 8/2 Cấp 13 0/10 Cấp 10 67/50 Cấp 11 47/100 Cấp 6 99/2 Cấp 10 98/50 Cấp 9 39/20 Cấp 11 87/100 Cấp 8 116/10 Cấp 10 53/50 Cấp 12 80/200 Cấp 9 43/20 Cấp 11 16/100 Cấp 10 79/50 Cấp 9 80/20 Cấp 9 24/20 Cấp 9 88/20 Cấp 6 106/2 Cấp 9 79/20 Cấp 11 27/100 Cấp 6 47/2 Cấp 10 34/50 Cấp 9 132/20 Cấp 12 0/20 Cấp 12 0/20 Cấp 12 8/20 Cấp 10 2/4 Cấp 9 8/2 Cấp 10 1/4 Cấp 9 1/2 Cấp 9 2/2 Cấp 10 4/4 Cấp 10 3/4 Cấp 9 3/2 Cấp 9 2/2 Cấp 10 3/4 Cấp 9 4/2 Cấp 9 3/2 Cấp 9 1/2

Tiêu chuẩn giải đấu (78/91)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
2/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
8/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 12
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 28
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (6/91)

9 10 11 12 13
2000/2000
4612/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 388Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
4022/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 978Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
3806/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1194Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
1320/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3680Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
4820/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2000/2000
4462/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 538Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
1000/1000
2000/2000
4046/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 954Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
2308/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2692Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
4844/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 156Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
4952/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 48Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2527/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2473Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4019/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 981Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3780/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1220Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
233/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4767Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
100/100
200/200
400/400
484/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1316Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
800/800
2/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 998Thời gian yêu cầu:  ~84 ngày
400/400
684/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1116Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
400/400
800/800
78/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 922Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
200/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 800Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
187/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 813Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
115/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 885Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
599/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 401Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
387/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1413Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
400/400
154/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1646Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
200/200
400/400
413/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1387Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
200/200
400/400
491/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1309Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
100/100
200/200
400/400
678/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1122Thời gian yêu cầu:  ~94 ngày
100/100
200/200
400/400
521/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1279Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
800/800
196/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 804Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
100/100
200/200
400/400
775/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1025Thời gian yêu cầu:  ~86 ngày
570/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 430Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
150/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1650Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
200/200
400/400
603/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1197Thời gian yêu cầu:  ~100 ngày
200/200
400/400
469/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1331Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
181/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 819Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
200/200
400/400
342/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1458Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
20/20
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
50/50
53/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 247Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
100/100
21/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 179Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
50/50
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
47/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
10/10
20/20
50/50
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
50/50
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
87/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 213Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
10/10
20/20
50/50
36/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
80/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 120Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
20/20
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
50/50
29/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 271Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
20/20
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
50/50
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
20/20
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
20/20
50/50
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
11 12
12 13
10 12 13
11 12
12
12 13
11 12 13
9 12
12
11 12
12 13
10 12
9 12 13
12 13
11 12
12 13
12 13
12 13
10 12
12
12
9 12
6 12
1 11 12
3 11 12
11 12
10 11 12
10 12
12
12
12
12
12 13
11 12
10 11 12
9 11 12
9 11 12
4 11 12
3 11 12
11 12
7 11 12
12
11 12
9 11 12
12 13
9 11 12
7 12
9 11 12
9 11 12
11 12
7 11 12
11 12
6 8 12
12 13
10 11 12
11 12
6 11 12
10 11 12
9 10 12
11 12
8 11 12
10 11 12
12
9 10 12
11 12
10 11 12
9 11 12
9 10 12
9 11 12
6 11 12
9 11 12
11 12
6 10 12
10 12
9 11 12
12
12
12
10 12
9 11 12
10 12
9 12
9 10 12
10 11 12
10 12
9 10 12
9 10 12
10 12
9 10 12
9 10 12
9 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord