Aries丶忆瞳

#PVLRLPUJ

11

4 695

5 354

Thẻ còn thiếu (2/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (78/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26

Đường đến tối đa (0/95)

9 10 11 12 13
1396/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5604Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
1000/1000
803/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6197Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
800/800
1000/1000
779/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6221Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
800/800
1000/1000
1167/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5833Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
993/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4007Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
800/800
519/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7481Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
1193/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5807Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
400/400
800/800
482/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7518Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
1000/1000
814/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6186Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
1016/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5984Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1000/1000
690/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6310Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
1252/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5748Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1533/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5467Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
1000/1000
1787/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5213Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
400/400
800/800
877/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7123Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
534/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7466Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
800/800
1000/1000
570/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6430Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
1000/1000
1010/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5990Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1000/1000
1671/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5329Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
722/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6278Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
800/800
856/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7144Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
360/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6640Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
441/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6559Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
400/400
800/800
619/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7381Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
100/100
200/200
21/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2179Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
178/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2022Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
200/200
286/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1914Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
200/200
40/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2160Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
100/100
200/200
177/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2023Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
100/100
200/200
77/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2123Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
138/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2062Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
610/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 390Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
133/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2067Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
60/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1740Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
83/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2117Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
100/100
146/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2254Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
400/400
98/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1702Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
100/100
150/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2250Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
200/200
123/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2077Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
100/100
143/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2257Thời gian yêu cầu:  ~189 ngày
100/100
161/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2239Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
200/200
151/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2049Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
200/200
182/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2018Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
200/200
42/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2158Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
117/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 883Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
100/100
200/200
17/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2183Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
410/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1390Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
200/200
50/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2150Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
200/200
174/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2026Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
200/200
49/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2151Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
20/20
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
3/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 367Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
100/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 100Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
85/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 215Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
17/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 353Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
2/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 368Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-5 -4 -3 -2 -1 +1
11
10 11
9 11
9 11
11 12
9 10 11
11
8 10 11
10 11
11
10 11
11
11
10 11
6 10 11
10 11
9 11
10 11
10 11
11
9 10 11
11
11
7 10 11
8 10 11
10 11
9 10 11
9 10 11
8 10 11
6 10 11
10 11
11 12
10 11
11
10 11
8 9 11
10 11
8 9 11
9 10 11
8 9 11
8 9 11
9 10 11
9 10 11
9 10 11
11 12
7 9 11
11
9 10 11
9 10 11
9 10 11
10 11
6 9 11
8 11
9 10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
9 11
9 10 11
9 11
9 11
10 11
10 11
11 12
10 11
9 10 11
8 10 11
8 9 11
11
10 11
11
10 11
9 11
10 11
9 11
10 11
10 11
9 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 11
11
10 11
10 11
10 11
9 11
11
10 11
11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord