RT

#PULR2ULL

13

5 369

5 641

Cấp 6 9500/100 Cấp 7 9400/200 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 1 9586/2 Cấp 10 8000/1000 Cấp 1 8948/2 Cấp 10 8000/1000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 6 9500/100 Cấp 10 8000/1000 Cấp 9 8800/800 Cấp 10 8000/1000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 6 7089/100 Cấp 11 6992/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 6 7852/100 Cấp 3 1839/2 Cấp 6 2055/20 Cấp 8 1934/100 Cấp 12 1000/1000 Cấp 10 2199/400 Cấp 10 186/400 Cấp 12 1000/1000 Cấp 10 2197/400 Cấp 12 998/1000 Cấp 11 1800/800 Cấp 9 1865/200 Cấp 8 1738/100 Cấp 3 493/2 Cấp 9 1845/200 Cấp 10 1770/400 Cấp 6 1826/20 Cấp 9 1945/200 Cấp 9 1934/200 Cấp 9 2303/200 Cấp 7 133/4 Cấp 9 35/20 Cấp 9 115/20 Cấp 10 97/50 Cấp 7 61/4 Cấp 10 146/50 Cấp 10 138/50 Cấp 8 131/10 Cấp 9 159/20 Cấp 11 208/100 Cấp 7 98/4 Cấp 10 187/50 Cấp 11 231/100 Cấp 10 154/50 Cấp 12 200/200 Cấp 12 200/200 Cấp 10 212/50 Cấp 7 168/4 Cấp 7 66/4 Cấp 9 187/20 Cấp 8 178/10 Cấp 11 50/100 Cấp 9 188/20 Cấp 7 90/4 Cấp 11 166/100 Cấp 11 125/100 Cấp 10 0/4 Cấp 11 3/10 Cấp 10 9/4 Cấp 11 11/10 Cấp 10 0/4 Cấp 10 3/4 Cấp 10 4/4 Cấp 10 2/4 Cấp 11 5/10 Cấp 9 1/2 Cấp 11 1/10 Cấp 9 3/2 Cấp 11 5/10 Cấp 9 6/2 Cấp 9 3/2 Cấp 11 2/10

Tiêu chuẩn giải đấu (73/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 19
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28

Đường đến tối đa (10/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 1→13: 185625
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4748/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2889/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2111Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
2000/2000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3652/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1348Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
339/1000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 661Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
555/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 445Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
434/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 566Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
999/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
186/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2014Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
997/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
998/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
400/400
800/800
465/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 535Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
238/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 762Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
100/100
200/200
193/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2007Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
200/200
400/400
800/800
445/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 555Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
400/400
800/800
570/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 430Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
326/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 674Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
200/200
400/400
800/800
545/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 455Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
200/200
400/400
800/800
534/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 466Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
200/200
400/400
800/800
903/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 97Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
10/10
20/20
50/50
53/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 247Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
50/50
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
50/50
47/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
10/10
20/20
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
50/50
96/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 204Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
50/50
88/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 212Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
10/10
20/20
50/50
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/20
50/50
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
100/100
108/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 92Thời gian yêu cầu:  ~23 tuần
10/10
20/20
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
50/50
100/100
37/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 163Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
100/100
131/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 69Thời gian yêu cầu:  ~18 tuần
50/50
100/100
4/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 196Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
50/50
100/100
62/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 138Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
10/10
20/20
50/50
88/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 212Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
10/10
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
20/20
50/50
100/100
17/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
10/10
20/20
50/50
98/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 202Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/20
50/50
100/100
18/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 182Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
10/10
20/20
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
100/100
66/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 134Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
100/100
25/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
6 13
7 13
10 13
10 13
11 13
1 13
10 13
1 12 13
10 13
13
11 13
10 13
10 13
10 13
6 13
10 13
9 13
10 13
11 13
10 13
6 12 13
11 12 13
11 13
6 12 13
3 12 13
6 12 13
8 12 13
12 13
10 12 13
10 13
13
12 13
10 12 13
13
13
13
12 13
11 13
9 12 13
8 12 13
3 10 13
13
9 12 13
10 12 13
13
6 12 13
13
9 12 13
9 12 13
9 12 13
7 11 13
9 10 13
9 11 13
10 11 13
7 10 13
10 11 13
10 11 13
8 11 13
9 11 13
11 12 13
7 11 13
10 12 13
11 12 13
10 12 13
13
12 13
12 13
10 12 13
7 11 13
7 10 13
9 12 13
8 11 13
11 13
9 12 13
7 11 13
11 12 13
11 12 13
10 13
11 13
10 11 13
11 12 13
10 13
10 13
10 11 13
10 13
11 13
13
9 13
11 13
9 10 13
11 13
9 11 13
9 10 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord