xvice11x

#PU0GLU9V2

9

4 275

4 687

Skeletons Cấp 8 70/400 Ice Spirit Cấp 9 56/800 Goblins Cấp 6 496/100 Spear Goblins Cấp 6 416/100 Zap Cấp 7 120/200 Bats Cấp 7 129/200 Fire Spirits Cấp 8 102/400 Giant Snowball Cấp 8 196/400 Archers Cấp 7 344/200 Arrows Cấp 7 361/200 Knight Cấp 7 157/200 Minion Cấp 7 234/200 Bomber Cấp 8 280/400 Cannon Cấp 7 395/200 Skeleton Barrel Cấp 5 219/50 Goblin Gang Cấp 7 183/200 Firecracker   Mortar Cấp 6 281/100 Tesla Cấp 5 182/50 Barbarians Cấp 6 405/100 Minion Horde Cấp 7 186/200 Rascals Cấp 5 203/50 Royal Giant Cấp 9 82/800 Elite Barbarians Cấp 9 265/800 Royal Recruits Cấp 6 445/100 Heal Cấp 5 71/10 Ice Golem Cấp 7 0/50 Tombstone Cấp 6 199/20 Mega Minion Cấp 7 93/50 Dart Goblin Cấp 4 37/4 Earthquake Cấp 6 123/20 Elixir Golem   Fireball Cấp 8 13/100 Mini P.E.K.K.A Cấp 6 26/20 Musketeer Cấp 8 25/100 Hog Rider Cấp 8 50/100 Valkyrie Cấp 7 40/50 Battle Ram Cấp 7 38/50 Furnace Cấp 6 79/20 Flying Machine Cấp 5 18/10 Bomb Tower Cấp 7 39/50 Zappies Cấp 5 100/10 Battle Healer   Goblin Cage Cấp 3 75/2 Giant Cấp 8 21/100 Goblin Hut Cấp 6 58/20 Inferno Tower Cấp 6 64/20 Wizard Cấp 8 13/100 Royal Hogs Cấp 7 29/50 Rocket Cấp 8 14/100 Elixir Collector Cấp 5 109/10 Barbarian Hut Cấp 6 125/20 Three Musketeers Cấp 5 49/10 Mirror Cấp 7 1/4 Wall Breakers Cấp 8 1/10 Barbarian Barrel Cấp 9 12/20 Rage Cấp 8 8/10 Skeleton Army Cấp 9 11/20 Goblin Barrel Cấp 8 3/10 Tornado Cấp 7 17/4 Guards Cấp 7 0/4 Clone Cấp 9 0/20 Baby Dragon Cấp 8 14/10 Hunter Cấp 6 1/2 Poison Cấp 8 3/10 Dark Prince Cấp 8 4/10 Freeze Cấp 8 9/10 Prince Cấp 6 4/2 Witch Cấp 8 14/10 Balloon Cấp 10 18/50 Bowler Cấp 7 6/4 Cannon Cart Cấp 6 9/2 Electro Dragon Cấp 7 3/4 Executioner Cấp 9 3/20 Giant Skeleton Cấp 7 1/4 Lightning Cấp 7 25/4 X-Bow Cấp 7 4/4 Goblin Giant Cấp 7 1/4 P.E.K.K.A Cấp 7 6/4 Golem Cấp 9 4/20 The Log   Miner Cấp 9 1/2 Princess   Ice Wizard Cấp 9 1/2 Bandit Cấp 9 1/2 Fisherman Cấp 9 2/2 Royal Ghost Cấp 10 0/4 Magic Archer Cấp 9 1/2 Night Witch Cấp 9 1/2 Inferno Dragon Cấp 9 1/2 Lumberjack Cấp 10 0/4 Electro Wizard Cấp 10 0/4 Ram Rider Cấp 9 1/2 Graveyard   Sparky   Lava Hound   Mega Knight Cấp 10 0/4

Thẻ còn thiếu (8/97)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (5/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (21/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
70/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
100/100
200/200
196/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 204Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
100/100
200/200
116/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
120/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 480Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
129/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 471Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
102/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
196/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 204Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
200/200
144/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
200/200
161/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 239Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
157/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 443Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
200/200
34/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 366Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
280/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 120Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
200/200
195/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 205Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
50/50
100/100
69/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→7: 1400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 531Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
183/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 417Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
100/100
181/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 419Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
50/50
100/100
32/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→7: 1400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 568Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
200/200
105/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
186/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 414Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
50/50
100/100
53/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→7: 1400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 547Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
200/200
145/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
10/10
20/20
41/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→7: 1400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 109Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
43/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 57Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
4/4
10/10
20/20
3/50
0/100
Chi phí nâng cấp 4→7: 1550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 147Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
20/20
50/50
53/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 47Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
13/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 87Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
20/20
6/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 144Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
25/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 75Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
50/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 50Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
40/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 110Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
38/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 112Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
20/20
50/50
9/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 91Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
10/10
8/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→6: 400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 162Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
39/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 111Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
10/10
20/20
50/50
20/100
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 80Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
39/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 111Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
21/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 79Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
20/20
38/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 112Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
20/20
44/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 106Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
13/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 87Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
29/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 121Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
14/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 86Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
10/10
20/20
50/50
29/100
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 71Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
20/20
50/50
55/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 45Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
10/10
20/20
19/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→7: 1400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 131Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
1/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
8/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
3/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
3/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
9/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/2
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
2/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
3/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
4/4
2/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần

Huyền thoại (12/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 9)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
8 9
9
6 8 9
6 8 9
7 9
7 9
8 9
8 9
7 8 9
7 8 9
7 9
7 8 9
8 9
7 8 9
5 7 9
7 9
6 7 9
5 7 9
6 8 9
7 9
5 7 9
9
9
6 8 9
5 7 9
7 9
6 9
7 8 9
4 7 9
6 8 9
8 9
6 7 9
8 9
8 9
7 9
7 9
6 8 9
5 6 9
7 9
5 8 9
3 7 9
8 9
6 7 9
6 7 9
8 9
7 9
8 9
5 8 9
6 8 9
5 7 9
7 9
8 9
9
8 9
9
8 9
7 9
7 9
9
8 9
6 9
8 9
8 9
8 9
6 7 9
8 9
9 10
7 8 9
6 8 9
7 9
9
7 9
7 9
7 8 9
7 9
7 8 9
9
9
9
9
9 10
9 10
9
9
9
9 10
9 10
9
9 10

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord