123

#PR0VVG0U2

8

2 492

2 492

yutubere

Thành viên

Thẻ còn thiếu (28/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 8)

Huyền thoại (12/17)

Từ đấu trường cao hơn (>Đấu trường 8)

Tiêu chuẩn giải đấu (7/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
164/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 436Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 598Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
150/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 450Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
200/200
1/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 399Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 600Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
11/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 389Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
131/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 469Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
100/100
13/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 587Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
150/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 450Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 500Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
257/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 143Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
114/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 486Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
149/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
142/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 458Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
156/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 444Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
200/200
10/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 390Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
61/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 539Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
200/200
15/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 385Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
21/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 579Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
58/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 542Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
94/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 606Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
16/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 134Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
9/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
20/20
2/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 148Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
21/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 129Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
35/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 115Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
30/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 120Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
30/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 120Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
16/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 134Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
41/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 109Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
26/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 124Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
23/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 127Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
50/50
2/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 98Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
20/20
29/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 121Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
8/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 92Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
20/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 130Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
13/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 87Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
1/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 99Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
2/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
3/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 147Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
12/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 138Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
44/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 106Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 182Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
9/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
1/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
3/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
6/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
3/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
4/4
2/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
4/4
3/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
4/4
7/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần

Huyền thoại (5/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 8)

-4 -3 -2 -1 +1
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
8
7 8
6 7 8
7 8
7 8
8
7 8
8
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
6 8
7 8
5 8
6 7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
6 7 8
8
7 8
8
8
5 8
7 8
7 8
7 8
4 8
7 8
8
8 9
8
8
7 8
8
7 8
8
6 8
7 8
7 8
6 8
7 8
7 8
7 8
7 8
8 9
8
8 9
8 9
8 9
8 9
8 9

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord