. Alejandro.

#PR02CJPR

13

4 032

5 614

Rockers Sv

Thành viên

Tiêu chuẩn giải đấu (76/96)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
38/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 112Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
16/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27

Đường đến tối đa (13/96)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
2696/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2304Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
1000/1000
2000/2000
2092/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2908Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3796/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1204Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
2000/2000
2551/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2449Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
654/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4346Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
2232/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2768Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
2000/2000
1582/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3418Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
1000/1000
2000/2000
2900/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2100Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
4543/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 457Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1964/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 3036Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
1000/1000
1834/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5166Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2351/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2649Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
2000/2000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
2821/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2179Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
2314/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2686Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
2000/2000
4943/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 57Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
1248/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3752Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
200/200
400/400
254/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1546Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
200/200
400/400
269/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1531Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
200/200
400/400
701/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1099Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
319/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1881Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
479/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1321Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
100/100
131/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2269Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
100/100
106/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2294Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
307/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 693Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
367/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1833Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
200/200
154/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2046Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
200/200
207/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1993Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
200/200
400/400
386/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1414Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
400/400
261/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1539Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
100/100
200/200
400/400
296/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1504Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
100/100
200/200
400/400
245/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1555Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
100/100
173/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2227Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
321/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1879Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
200/200
400/400
543/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1257Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
800/800
26/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 974Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
174/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2026Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
400/400
214/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1586Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
400/400
280/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1520Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
100/100
200/200
400/400
344/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1456Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
231/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1569Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
10/10
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
10/10
20/20
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
50/50
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
10/10
20/20
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
50/50
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
10/10
20/20
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
43/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
0/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 370Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
83/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-6 -5 -4 -3 -2 -1
9 12 13
13
10 12 13
8 12 13
13
13
11 12 13
8 12 13
13
12 13
13
11 12 13
10 12 13
12 13
8 12 13
10 11 13
8 12 13
11 12 13
13
10 12 13
13
12 13
11 12 13
10 12 13
9 11 13
9 11 13
9 11 13
10 13
11 13
8 9 13
8 9 13
12 13
10 13
13
13
9 10 13
9 10 13
9 11 13
10 11 13
7 11 13
7 11 13
7 13
7 9 13
10 13
9 11 13
11 12 13
10 13
10 11 13
13
10 11 13
8 11 13
11 13
13
7 10 13
9 10 13
8 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
8 11 13
13
9 11 13
11 13
8 10 13
8 11 13
7 10 13
11 13
10 13
13
8 10 13
7 9 13
10 13
8 10 13
10 11 13
9 11 13
9 10 13
9 13
11 13
10 13
10 13
12 13
9 10 13
9 10 13
9 10 13
11 13
10 13
10 13
10 13
9 13
12 13
9 13
10 13
10 13
10 11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord