Ninja

#PQR02U88L

7

827

860

Snen3272

Thành viên

Thẻ còn thiếu (64/94)

Tiêu chuẩn giải đấu (0/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
155/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 445Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
73/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 527Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
137/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 463Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
111/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 489Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
147/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 453Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
37/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 563Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
13/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 387Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
263/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 137Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
83/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 617Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
10/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 590Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
35/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 115Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
37/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 113Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
30/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 120Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
20/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 130Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
28/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 72Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
42/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 108Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
24/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 126Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
27/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 123Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~12 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~13 tuần
4/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~6 tuần
2/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~8 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~14 tuần
4/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~6 tuần
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~11 tuần
1/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~9 tuần
2/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~8 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~13 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 7)

-1 +1
7
7
7
7
7
7
7 8
7 8
6 7
7
7
7
7
7
7 8
7
7
7
7
7
7
7
7 8
7 8
7
7 8
7
7 8
7 8
7

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord