Mars

#PPQGQQ0P

11

4 084

4 586

608

Thành viên

Thẻ còn thiếu (2/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (78/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
19/100
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 81Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (0/95)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
377/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 6623Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
800/800
856/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7144Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
565/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6435Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
243/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6757Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
896/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6104Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
2000/2000
80/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4920Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
1000/1000
120/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6880Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
800/800
951/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7049Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
1119/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5881Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1469/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5531Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
1000/1000
240/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6760Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
3913/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1087Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
1000/1000
228/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6772Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
1000/1000
73/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6927Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
400/400
800/800
1000/1000
364/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6636Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
788/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6212Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
400/400
800/800
1000/1000
239/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 6761Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
1000/1000
525/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6475Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
1262/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5738Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1000/1000
348/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6652Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
732/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7268Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
1290/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5710Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
2000/2000
9/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4991Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
1000/1000
367/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6633Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
200/200
1/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2199Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
200/200
165/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2035Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
100/100
200/200
217/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1983Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
303/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1897Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
100/100
200/200
172/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2028Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
100/100
91/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2309Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
77/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1723Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
400/400
165/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1635Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
230/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1970Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
400/400
221/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1579Thời gian yêu cầu:  ~132 ngày
94/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1706Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
274/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1926Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
400/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1400Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
200/200
259/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1941Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
100/100
200/200
63/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2137Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
100/100
200/200
219/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1981Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
143/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2057Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
264/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1936Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
200/200
132/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2068Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
300/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1500Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
100/100
200/200
193/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2007Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
173/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2027Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
200/200
241/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1959Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
100/100
200/200
200/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 2000Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
342/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1858Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
20/20
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/20
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
20/20
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
23/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 177Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
7 11
9 10 11
11
11
11
11 12
10 11
9 10 11
11
11
10 11
11 12
10 11
10 11
1 10 11
11
5 10 11
10 11
11
10 11
10 11
11
11 12
10 11
9 10 11
9 10 11
4 10 11
10 11
8 10 11
3 9 11
11
10 11
10 11
10 11
11
10 11
11
9 10 11
8 10 11
6 10 11
5 8 11
10 11
10 11
9 10 11
11
3 10 11
10 11
9 10 11
4 10 11
10 11
9 10 11
6 9 11
10 11
9 10 11
11
10 11
10 11
10 11
8 10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
9 10 11
11
10 11
8 9 11
9 10 11
9 10 11
8 10 11
11 12
10 11
10 11
10 11
9 11
11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
11
11
10 11
9 10 11
9 10 11
10 11
10 11
11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord