touddytoubie

#PPGVPUUV2

10

4 623

4 710

Cấp 9 397/800 Cấp 9 313/800 Cấp 8 663/400 Cấp 10 621/1000 Cấp 11 162/2000 Cấp 10 1159/1000 Cấp 9 961/800 Cấp 9 777/800 Cấp 7 740/200 Cấp 8 735/400 Cấp 9 164/800 Cấp 8 1102/400 Cấp 9 758/800 Cấp 9 509/800 Cấp 10 1575/1000 Cấp 7 433/200 Cấp 8 884/400 Cấp 10 252/1000 Cấp 8 799/400 Cấp 9 275/800 Cấp 8 711/400 Cấp 9 754/800 Cấp 9 777/800 Cấp 7 1821/200 Cấp 8 180/100 Cấp 8 144/100 Cấp 6 307/20 Cấp 6 153/20 Cấp 9 87/200 Cấp 3 94/2 Cấp 9 249/200 Cấp 11 121/800 Cấp 11 53/800 Cấp 10 82/400 Cấp 10 215/400 Cấp 9 236/200 Cấp 7 151/50 Cấp 7 173/50 Cấp 7 83/50 Cấp 3 110/2 Cấp 3 103/2 Cấp 7 189/50 Cấp 9 155/200 Cấp 9 23/200 Cấp 8 127/100 Cấp 8 81/100 Cấp 7 164/50 Cấp 3 198/2 Cấp 7 267/50 Cấp 7 221/50 Cấp 6 10/2 Cấp 10 5/50 Cấp 7 3/4 Cấp 11 51/100 Cấp 6 20/2 Cấp 10 9/50 Cấp 8 26/10 Cấp 7 28/4 Cấp 9 3/20 Cấp 9 18/20 Cấp 9 46/20 Cấp 11 0/100 Cấp 8 24/10 Cấp 7 30/4 Cấp 8 52/10 Cấp 10 0/50 Cấp 9 5/20 Cấp 9 24/20 Cấp 10 26/50 Cấp 8 9/10 Cấp 6 20/2 Cấp 8 19/10 Cấp 6 35/2 Cấp 9 11/20 Cấp 6 15/2 Cấp 9 28/20 Cấp 10 59/50 Cấp 10 0/4 Cấp 9 1/2 Cấp 10 0/4 Cấp 9 1/2 Cấp 10 0/4 Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2   Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2 Cấp 9 2/2 Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2

Thẻ còn thiếu (1/94)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (54/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
233/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 167Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
83/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 17Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
8/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 92Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
33/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 67Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
24/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 76Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
17/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 83Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
81/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 19Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
4/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
9/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
9/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (0/94)

9 10 11 12 13
397/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8403Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
313/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8487Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
400/400
263/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8537Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
621/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7379Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
162/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6838Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
1000/1000
159/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6841Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
800/800
161/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7839Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
777/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8023Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
340/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 8460Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
400/400
335/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8465Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
164/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8636Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
400/400
702/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8098Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
758/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8042Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
509/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8291Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
1000/1000
575/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6425Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
484/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8316Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
252/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7748Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
400/400
399/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8401Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
275/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8525Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
400/400
311/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8489Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
754/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8046Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
777/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8023Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
800/800
621/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7379Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
100/100
80/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2320Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
100/100
44/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2356Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
100/100
200/200
7/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2193Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
87/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2313Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
200/200
49/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2151Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
121/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1679Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
53/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1747Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
82/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2118Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
215/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1985Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
200/200
36/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2164Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
100/100
51/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2349Thời gian yêu cầu:  ~196 ngày
100/100
73/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2327Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
100/100
89/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2311Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
155/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2245Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
23/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2377Thời gian yêu cầu:  ~199 ngày
100/100
27/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2373Thời gian yêu cầu:  ~198 ngày
100/100
64/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2336Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
100/100
98/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2302Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
100/100
167/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2233Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
100/100
121/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2279Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
10/10
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
3/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 367Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
11/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 359Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 10
9 10
8 9 10
10
10 11
10 11
9 10
9 10
7 9 10
8 9 10
9 10
8 9 10
9 10
9 10
10 11
7 8 10
8 9 10
10
8 9 10
9 10
8 9 10
9 10
9 10
7 10
8 9 10
8 9 10
6 9 10
6 8 10
9 10
3 8 10
9 10
10 11
10 11
10
10
9 10
7 9 10
7 9 10
7 8 10
3 8 10
3 8 10
7 9 10
9 10
9 10
8 9 10
8 10
7 9 10
3 9 10
7 9 10
7 9 10
6 8 10
10
7 10
10 11
6 9 10
10
8 9 10
7 9 10
9 10
9 10
9 10
10 11
8 9 10
7 9 10
8 10
10
9 10
9 10
10
8 10
6 9 10
8 9 10
6 9 10
9 10
6 8 10
9 10
10 11
10
9 10
10
9 10
10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord