Xanax

#PL88QQL9

11

4 173

4 225

Không có hội

Thẻ còn thiếu (3/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (2/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (87/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 90Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
1/2
0/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
4/4
6/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần

Huyền thoại (15/17)

9 10 11 12 13
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (0/95)

9 10 11 12 13
882/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7118Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
492/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7508Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
849/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7151Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
940/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7060Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
2000/2000
479/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4521Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
379/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7621Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
1000/1000
10/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6990Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
369/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7631Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
469/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6531Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
240/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6760Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
757/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7243Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
255/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7745Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
1000/1000
567/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6433Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
783/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7217Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
692/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7308Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
292/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7708Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
718/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7282Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
476/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7524Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
1000/1000
198/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6802Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
306/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7694Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
800/800
429/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7571Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
374/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7626Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
617/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7383Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
800/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8000Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
200/200
9/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2191Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
32/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2168Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
200/200
87/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2113Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
251/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1549Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
85/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2115Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
2/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2198Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
132/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2068Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
197/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2203Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
32/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2168Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
99/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2101Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
84/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2116Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
202/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1998Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
224/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1976Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
200/200
66/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2134Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
200/200
39/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2161Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
200/200
65/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2135Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
200/200
62/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2138Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
200/200
134/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2066Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
28/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2372Thời gian yêu cầu:  ~198 ngày
185/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2215Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
200/200
55/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2145Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
28/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2172Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
200/200
163/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2037Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
200/200
65/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2135Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
50/50
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
59/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 241Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
79/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 221Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
10 11
10 11
10 11
10 11
11 12
10 11
10 11
10 11
11
11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
10 11
10 11
9 10 11
9 10 11
10 11
9 10 11
11
10 11
8 11
10 11
10 11
9 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
9 10 11
3 11
9 10 11
9 10 11
9 10 11
9 11
9 11
9 10 11
10 11
9 10 11
9 10 11
11
6 7 11
9 10 11
10 11
10 11
10 11
9 11
10 11
10 11
10 11
10 11
11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
7 11
10 11
9 10 11
10 11
10 11
7 8 11
10 11
11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord