bido

#PJ9JQ8VU

12

5 300

5 663

Dr3mH

Elder

Cấp 11 5252/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 3792/2000 Cấp 12 2801/5000 Cấp 12 1179/5000 Cấp 12 2897/5000 Cấp 12 1714/5000 Cấp 1 5143/2 Cấp 12 4999/5000 Cấp 12 2412/5000 Cấp 12 1681/5000 Cấp 12 3937/5000 Cấp 12 3090/5000 Cấp 1 6943/2 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 4019/2000 Cấp 7 6616/200 Cấp 11 5052/2000 Cấp 11 3299/2000 Cấp 9 5451/800 Cấp 11 2483/2000 Cấp 1 5305/2 Cấp 4 1191/4 Cấp 10 707/400 Cấp 10 806/400 Cấp 11 595/800 Cấp 10 504/400 Cấp 3 254/2 Cấp 11 801/800 Cấp 11 600/800 Cấp 11 770/800 Cấp 11 539/800 Cấp 12 998/1000 Cấp 10 199/400 Cấp 11 235/800 Cấp 3 977/2 Cấp 10 599/400 Cấp 3 234/2 Cấp 7 1001/50 Cấp 12 617/1000 Cấp 10 399/400 Cấp 11 631/800 Cấp 12 987/1000 Cấp 10 933/400 Cấp 6 1202/20 Cấp 10 659/400 Cấp 8 101/10 Cấp 10 13/50 Cấp 10 68/50 Cấp 10 82/50 Cấp 6 19/2 Cấp 9 169/20 Cấp 6 141/2 Cấp 7 75/4 Cấp 10 33/50 Cấp 10 89/50 Cấp 10 52/50 Cấp 10 56/50 Cấp 9 72/20 Cấp 10 29/50 Cấp 10 58/50 Cấp 12 180/200 Cấp 6 132/2 Cấp 6 59/2 Cấp 6 28/2 Cấp 10 86/50 Cấp 7 93/4 Cấp 10 46/50 Cấp 10 94/50 Cấp 6 24/2 Cấp 12 114/200 Cấp 11 28/100 Cấp 12 4/20 Cấp 10 0/4 Cấp 10 4/4 Cấp 11 4/10 Cấp 10 2/4 Cấp 9 8/2 Cấp 10 2/4 Cấp 10 3/4 Cấp 10 4/4 Cấp 9 1/2 Cấp 10 1/4 Cấp 9 4/2 Cấp 12 3/20 Cấp 11 1/10 Cấp 10 4/4 Cấp 10 0/4

Tiêu chuẩn giải đấu (75/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 28
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (6/94)

9 10 11 12 13
2000/2000
3252/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1748Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
1792/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3208Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
2801/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2199Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
1179/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3821Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
2897/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2103Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
1714/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3286Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
943/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4057Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
4999/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2412/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2588Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
1681/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3319Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
3937/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1063Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
3090/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1910Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2743/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 2257Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
2019/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2981Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2416/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2584Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
2000/2000
3052/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1948Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
2000/2000
1299/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3701Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1651/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3349Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
2000/2000
483/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4517Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1105/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3895Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
100/100
200/200
400/400
491/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1309Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
400/400
307/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1493Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
400/400
406/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1394Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
595/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1205Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
400/400
104/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1696Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
100/100
154/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2246Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
800/800
1/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 999Thời gian yêu cầu:  ~84 ngày
600/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1200Thời gian yêu cầu:  ~100 ngày
770/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1030Thời gian yêu cầu:  ~86 ngày
539/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1261Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
998/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
199/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2001Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
235/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1565Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
100/100
200/200
400/400
277/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1523Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
400/400
199/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1601Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
100/100
134/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2266Thời gian yêu cầu:  ~189 ngày
100/100
200/200
400/400
301/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1499Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
617/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 383Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
399/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1801Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
631/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1169Thời gian yêu cầu:  ~98 ngày
987/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
533/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1267Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
100/100
200/200
400/400
502/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1298Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
400/400
259/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1541Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
10/10
20/20
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
50/50
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
10/10
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
20/20
50/50
99/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 201Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
10/10
20/20
50/50
61/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 239Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
10/10
20/20
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
50/50
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
180/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
10/10
20/20
50/50
52/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 248Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
10/10
20/20
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
50/50
36/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
10/10
20/20
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
50/50
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
10/10
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
114/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 86Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
11 12
12 13
11 12
12
12
12
12
1 12
12
12
12 13
12
12
12
1 12
12 13
12 13
11 12
7 12
11 12
11 12
9 12
11 12
1 12
4 11 12
10 11 12
10 11 12
11 12
10 11 12
3 9 12
11 12
11 12
11 12
12 13
11 12
12
10 12
11 12
3 11 12
10 11 12
3 9 12
12 13
7 11 12
12
10 12
11 12
12
10 11 12
6 11 12
10 11 12
8 11 12
10 12
10 11 12
10 11 12
6 9 12
12 13
9 11 12
6 11 12
7 10 12
10 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
9 11 12
10 12
10 11 12
12
6 11 12
6 10 12
6 9 12
10 11 12
7 11 12
10 12
10 11 12
6 9 12
12
11 12
12
10 12
12 13
10 11 12
11 12
10 12
9 11 12
10 12
10 12
10 11 12
9 12
10 12
9 10 12
12
11 12
10 11 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord