QRD丶文雨暖秋

#PJ2JGPL2

13

5 382

6 275

曲花幽径

Co-leader

Cấp 12 5000/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 12 5000/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 12 5000/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 11 7000/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 12 5000/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 12 5000/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 10 2200/400 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 12 1000/1000 Cấp 12 1000/1000 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 12 1000/1000 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 12 200/200 Cấp 13 0/10 Cấp 10 350/50 Cấp 13 0/10 Cấp 10 34/50 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 12 200/200 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 12 200/200 Cấp 13 0/10 Cấp 12 200/200 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 12 200/200 Cấp 12 200/200 Cấp 13 0/10 Cấp 12 200/200 Cấp 12 200/200 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 12 20/20 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 12 20/20 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 12 20/20 Cấp 12 20/20 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
20/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
20/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
20/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
20/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000

Đường đến tối đa (65/91)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
50/50
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-3 -2 -1
12 13
13
13
13
13
13
12 13
13
13
12 13
13
13
11 13
12 13
12 13
13
13
12 13
13
13
13
13
12 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10 13
13
13
12 13
12 13
13
13
12 13
13
13
13
12 13
13
10 13
13
10 13
13
13
13
13
13
13
13
12 13
13
13
12 13
13
12 13
13
13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
13
13
13
13
12 13
13
13
13
12 13
13
13
13
13
13
12 13
12 13
13
13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord