sacacabezas

#PGQRGR0JV

8

4 164

4 201

Game of Thrones

Thành viên

Thẻ còn thiếu (13/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (12/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (13/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
157/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
62/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→6: 625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 638Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
225/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
20/20
50/50
100/100
200/200
112/400
Chi phí nâng cấp 4→8: 3550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
46/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→7: 1625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 554Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
253/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 147Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 400Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
9/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→6: 625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 691Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
20/20
50/50
100/100
200/200
115/400
Chi phí nâng cấp 4→8: 3550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
376/400
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 24Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
20/20
50/50
100/100
200/200
207/400
Chi phí nâng cấp 4→8: 3550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 193Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
151/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
190/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 210Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
84/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→6: 625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 616Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
42/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→6: 625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 658Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
62/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→7: 1625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 538Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
147/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→7: 1625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 453Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
61/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
215/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
65/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→6: 625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 635Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
67/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→7: 1625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 533Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
66/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→6: 625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 634Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
99/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→7: 1625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 501Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
2/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 98Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
2/2
4/4
5/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
5/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 145Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
3/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 97Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
53/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 47Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
2/2
4/4
10/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
67/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 33Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
47/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 53Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
74/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 26Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
32/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 68Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
17/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 133Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
9/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 91Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2/2
4/4
10/10
8/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 162Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
2/2
4/4
10/10
3/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 167Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
2/2
4/4
10/10
2/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 168Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
4/4
10/10
20/20
50/50
17/100
Chi phí nâng cấp 4→8: 3550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 83Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
4/4
10/10
20/20
50/50
10/100
Chi phí nâng cấp 4→8: 3550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 90Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
21/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 79Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
69/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 31Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
2/2
4/4
10/10
2/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 168Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
12/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 138Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2/2
4/4
10/10
15/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 155Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
23/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 127Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
2/2
4/4
10/10
15/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 155Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
2/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
2/2
4/4
4/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
1/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
2/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
2/2
4/4
2/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
5/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
9/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
4/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
6/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/2
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
1/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/2
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
2/2
4/4
1/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
9/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần

Huyền thoại (5/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 8)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
1 8
1 6 8
1 8
4 8
1 7 8
1 8
1 8
1 6 8
4 8
8 9
3 8
4 8
1 8
1 8
1 6 8
1 6 8
1 7 8
1 7 8
1 8
8
1 6 8
1 7 8
1 6 8
1 7 8
3 8
3 5 8
3 7 8
3 8
3 8
3 6 8
8 9
8
8
7 8 9
6 8
3 8
3 7 8
3 8
3 6 8
3 6 8
3 6 8
4 8
4 8
3 8
8
3 6 8
3 7 8
3 6 8
3 7 8
3 6 8
6 7 8
6 8
6 8 9
8 9
8 9
8 9
6 8
6 8
6 7 8
8 9
6 8
6 8
6 8
8
8 9
8 9
6 8
6 7 8
6 8
6 8
6 8
6 8 9
6 8
6 7 8
6 7 8
6 8
8
8 9
8 9
8 9
8 9
8 9

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord