money isrolling

#PGQ9LR299

11

4 518

5 038

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (65/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (1/95)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
615/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7385Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
751/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8049Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
400/400
800/800
593/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7407Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
783/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8017Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
1000/1000
646/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6354Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
1000/1000
157/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6843Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
761/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8039Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
1000/1000
301/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6699Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
1000/1000
218/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6782Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
800/800
195/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7805Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
800/800
290/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7710Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
800/800
299/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7701Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
527/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7473Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
800/800
385/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7615Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
400/400
800/800
508/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7492Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
1000/1000
43/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6957Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
400/400
800/800
932/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7068Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
800/800
96/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7904Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
622/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7378Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
862/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7138Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
400/400
800/800
1000/1000
264/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 6736Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
1597/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5403Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
470/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7530Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
100/100
200/200
287/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1913Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
100/100
200/200
13/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2187Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
100/100
137/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2263Thời gian yêu cầu:  ~189 ngày
300/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 700Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
100/100
200/200
52/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2148Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
199/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2201Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
200/200
19/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2181Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
200/200
31/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2169Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
100/100
32/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2368Thời gian yêu cầu:  ~198 ngày
128/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1672Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
32/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2368Thời gian yêu cầu:  ~198 ngày
100/100
200/200
10/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2190Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
800/800
64/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 936Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
100/100
79/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2321Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
100/100
200/200
6/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 2194Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
135/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2265Thời gian yêu cầu:  ~189 ngày
100/100
200/200
200/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2000Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
63/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2137Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
200/200
49/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2151Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
165/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2035Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
33/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2167Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
100/100
200/200
38/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2162Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
120/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2080Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
100/100
118/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2282Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
100/100
200/200
108/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2092Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
100/100
127/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 2273Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
100/100
5/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 195Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
25/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
10/10
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
80/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 220Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
2/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 368Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
7 10 11
8 9 11
7 10 11
8 9 11
10 11
10 11
9 11
10 11
10 11
9 10 11
9 10 11
9 10 11
10 11
9 10 11
8 10 11
10 11
6 10 11
9 10 11
10 11
10 11
4 10 11
11 13
11
6 10 11
5 10 11
6 9 11
8 9 11
11 12
7 10 11
9 11
9 10 11
9 10 11
8 9 11
11
9 11
8 10 11
11 12
8 9 11
4 9 11
9 11
3 10 11
10 11
9 10 11
10 11
10 11
7 9 11
10 11
8 9 11
7 10 11
4 9 11
9 10 11
7 10 11
11 12
9 10 11
8 9 11
8 10 11
10 11
10 11
9 10 11
11
10 11
9 10 11
10 11
9 10 11
10 11
10 11
10 11
8 10 11
7 10 11
8 10 11
11
10 11
11 12
8 10 11
6 9 11
11
9 11
9 10 11
10 11
9 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
9 11
9 11
10 11
11
11 12
10 11
9 10 11
10 11
9 10 11
10 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord