jkbas

#PGLVPLRU

13

5 323

5 751

아미쿠스

Co-leader

Tiêu chuẩn giải đấu (92/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
25/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 125Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
58/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 42Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
7/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
10/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 10
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
20/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (8/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
983/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4017Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3694/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1306Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
513/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4487Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
2927/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2073Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
4992/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
3590/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1410Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
1000/1000
2000/2000
3801/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1199Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
2000/2000
4839/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 161Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
1000/1000
2000/2000
4776/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 224Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
775/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4225Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
1983/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3017Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
400/400
800/800
22/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 978Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
200/200
400/400
510/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1290Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
400/400
523/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1277Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
616/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1184Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
200/200
400/400
705/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1095Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
87/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2313Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
480/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1320Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
501/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1299Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
501/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1299Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
200/200
400/400
709/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1091Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
997/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
200/200
400/400
586/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1214Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
200/200
400/400
800/800
133/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 867Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
200/200
400/400
777/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1023Thời gian yêu cầu:  ~86 ngày
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
200/200
400/400
711/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1089Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
400/400
800/800
72/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 928Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
822/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
400/400
451/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1349Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
400/400
593/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1207Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
200/200
400/400
800/800
172/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 828Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
758/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1042Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
195/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
20/20
50/50
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
2/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 368Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
50/50
100/100
35/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 165Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
100/100
30/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
20/20
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
77/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 223Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
50/50
100/100
64/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 136Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
50/50
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/20
50/50
74/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 226Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
100/100
8/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
41/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 159Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
30/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
20/20
50/50
85/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 215Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
50/50
100/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 200Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
100/100
50/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
20/20
50/50
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
82/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 218Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
50/50
100/100
20/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-6 -5 -4 -3 -2 -1
10 13
13
10 13
10 13
11 12 13
9 12 13
9 13
10 12 13
11 13
10 13
10 12 13
12 13
9 13
10 13
9 12 13
10 12 13
11 12 13
10 12 13
11 13
10 13
10 12 13
11 13
13
10 12 13
10 12 13
9 11 13
10 11 13
11 13
9 11 13
9 13
7 13
13
13
11 13
11 13
11 13
9 11 13
12 13
9 11 13
9 12 13
9 11 13
8 13
13
10 13
9 11 13
10 12 13
12 13
10 11 13
10 11 13
9 12 13
10 11 13
12 13
9 11 13
8 9 13
10 12 13
11 12 13
9 11 13
11 13
10 11 13
10 12 13
13
10 11 13
13
9 11 13
11 12 13
12 13
13
12 13
11 13
9 11 13
9 10 13
11 13
9 12 13
11 12 13
11 13
9 11 13
10 11 13
10 12 13
11 12 13
12 13
10 13
12 13
9 10 13
9 10 13
9 11 13
10 13
12 13
10 11 13
11 13
10 13
9 10 13
10 13
10 11 13
11 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord