anurag

#PGC9LRQR0

5

558

590

Không có hội

Thẻ còn thiếu (71/95)

Tiêu chuẩn giải đấu (0/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
12/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 758Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
5/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 765Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
42/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 708Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
39/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 711Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
33/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 717Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
50/50
12/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→6: 400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 688Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
29/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 721Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
15/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 735Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
3/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 177Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
8/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 172Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
9/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
9/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
8/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 172Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
2/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
5/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
8/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 172Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~13 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~14 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~13 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~14 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 5)

-1 +1 +2
4 5
4 5
5
5
5
5 6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 7
5 6
5 6
5 7
5 6
5 7
5 6
5 7

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord