KT11SC30

#PG89RL0G

13

4 608

5 696

Cấp 11 6992/2000 Cấp 11 6366/2000 Cấp 11 4218/2000 Cấp 9 8709/800 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 11 5907/2000 Cấp 1 4794/2 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 4976/5000 Cấp 10 7759/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 9 8112/800 Cấp 13 0/250 Cấp 12 5000/5000 Cấp 4 9570/20 Cấp 12 5000/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 1 2740/2 Cấp 10 7986/1000 Cấp 11 5971/2000 Cấp 1 4325/2 Cấp 11 608/800 Cấp 13 0/50 Cấp 11 897/800 Cấp 13 0/50 Cấp 11 622/800 Cấp 11 544/800 Cấp 11 883/800 Cấp 12 220/1000 Cấp 11 590/800 Cấp 9 409/200 Cấp 13 0/50 Cấp 10 1055/400 Cấp 3 1209/2 Cấp 7 1678/50 Cấp 9 992/200 Cấp 13 0/50 Cấp 11 750/800 Cấp 10 713/400 Cấp 10 406/400 Cấp 3 810/2 Cấp 11 561/800 Cấp 13 0/50 Cấp 9 1481/200 Cấp 13 0/50 Cấp 10 89/50 Cấp 11 38/100 Cấp 9 164/20 Cấp 10 71/50 Cấp 6 11/2 Cấp 11 41/100 Cấp 11 147/100 Cấp 11 85/100 Cấp 8 167/10 Cấp 12 53/200 Cấp 12 16/200 Cấp 12 28/200 Cấp 12 88/200 Cấp 10 116/50 Cấp 12 103/200 Cấp 9 32/20 Cấp 11 8/100 Cấp 11 74/100 Cấp 6 140/2 Cấp 6 2/2 Cấp 11 16/100 Cấp 6 139/2 Cấp 11 83/100 Cấp 9 91/20 Cấp 6 63/2 Cấp 12 33/200 Cấp 12 125/200 Cấp 11 0/10 Cấp 12 13/20 Cấp 10 3/4 Cấp 11 1/10 Cấp 11 6/10 Cấp 11 8/10 Cấp 10 5/4 Cấp 11 1/10 Cấp 10 0/4 Cấp 11 0/10 Cấp 11 0/10 Cấp 9 1/2 Cấp 11 1/10 Cấp 9 3/2 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4

Tiêu chuẩn giải đấu (78/91)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
5/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
13/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 7
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (10/91)

9 10 11 12 13
2000/2000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2000/2000
4366/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 634Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2000/2000
2218/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2782Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4909/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 91Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2000/2000
3907/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1093Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
594/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4406Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
4976/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 24Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
4759/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 241Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
4312/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 688Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 4→13: 185550
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
540/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6460Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
1000/1000
2000/2000
4986/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2000/2000
3971/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1029Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
125/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4875Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
608/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1192Thời gian yêu cầu:  ~100 ngày
800/800
97/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 903Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
622/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1178Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
544/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1256Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
800/800
83/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 917Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
220/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 780Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
590/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1210Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
200/200
209/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1991Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
400/400
655/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1145Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
100/100
200/200
400/400
509/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1291Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
178/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 822Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
200/200
400/400
392/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1408Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
750/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1050Thời gian yêu cầu:  ~88 ngày
400/400
313/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1487Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
400/400
6/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1794Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
100/100
200/200
400/400
110/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1690Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
561/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1239Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
200/200
400/400
800/800
81/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 919Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
50/50
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
20/20
50/50
94/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 206Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
100/100
47/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 153Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
85/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 215Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
10/10
20/20
50/50
87/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 213Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
53/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 147Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
16/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 184Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
28/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 172Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
88/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 112Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
50/50
66/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 234Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
103/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 97Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
74/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 226Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
10/10
20/20
50/50
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
50/50
59/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 241Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
83/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
20/20
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
20/20
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
33/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 167Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
125/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 75Thời gian yêu cầu:  ~19 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 12 13
11 12 13
11 12 13
9 12 13
13
13
11 12 13
1 12 13
12 13
11 13
12 13
12 13
10 12 13
10 13
9 12 13
13
12 13
4 13
12 13
13
1 11 13
10 12 13
11 12 13
1 11 13
11 13
13
11 12 13
13
11 13
11 13
11 12 13
12 13
11 13
9 10 13
13
10 11 13
3 11 13
7 12 13
9 11 13
13
11 13
10 11 13
10 11 13
3 11 13
11 13
13
9 12 13
13
10 11 13
11 13
9 11 13
10 11 13
6 8 13
11 13
11 12 13
11 13
8 11 13
12 13
12 13
12 13
12 13
10 11 13
12 13
9 10 13
11 13
11 13
6 11 13
6 7 13
11 13
6 11 13
11 13
9 11 13
6 10 13
12 13
12 13
11 13
12 13
10 13
11 13
11 13
11 13
10 11 13
11 13
10 13
11 13
11 13
9 13
11 13
9 10 13
10 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord