Cocio

#PCQQYRJYL

10

4 784

5 212

Crown Hunters

Thành viên

Tiêu chuẩn giải đấu (61/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
369/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 31Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
8/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 172Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29

Đường đến tối đa (0/95)

9 10 11 12 13
27/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7973Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
44/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7956Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
532/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 8268Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
587/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8213Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
892/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6108Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
272/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7728Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
400/400
530/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 8270Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
292/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7708Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
795/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8005Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
240/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 8560Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
400/400
376/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 8424Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
800/800
3/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7997Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
462/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8338Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
400/400
800/800
202/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7798Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
899/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6101Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
383/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8417Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
1006/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5994Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
800/800
153/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7847Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
400/400
464/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8336Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
400/400
800/800
8/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7992Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
330/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4670Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
256/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7744Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
400/400
385/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8415Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
200/200
188/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2012Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
42/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2158Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
110/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2090Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
180/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2220Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
200/200
18/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2182Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
100/100
67/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2333Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
60/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2140Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
143/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2257Thời gian yêu cầu:  ~189 ngày
170/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2230Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
274/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1926Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
73/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2327Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
200/200
58/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2142Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
326/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1874Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
100/100
181/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2219Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
100/100
59/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2341Thời gian yêu cầu:  ~196 ngày
100/100
122/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2278Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
100/100
37/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2363Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
100/100
97/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2303Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
100/100
76/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2324Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
92/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2108Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
100/100
24/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2376Thời gian yêu cầu:  ~198 ngày
100/100
131/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2269Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
136/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2064Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
100/100
32/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2368Thời gian yêu cầu:  ~198 ngày
100/100
85/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2315Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
100/100
200/200
7/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2193Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
10/10
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
3/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 367Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
10/10
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
52/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 248Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
10/10
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
6/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
17/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 353Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
6/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
4/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 366Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
10
10
7 9 10
9 10
10 11
10
7 9 10
10
9 10
7 9 10
7 9 10
9 10
7 8 10
9 10
8 10
10 11
8 9 10
10 11
9 10
8 9 10
7 9 10
10 12
10
8 9 10
9 10
10
10
9 10
9 10
7 9 10
3 5 10
10
9 10
9 10
10
9 10
9 10
10
7 9 10
8 9 10
6 9 10
8 9 10
7 9 10
7 9 10
10
8 9 10
7 9 10
10
8 9 10
7 9 10
6 9 10
8 10
8 9 10
9 10
10
9 10
10
10
8 9 10
8 9 10
10 11
7 9 10
10
10 11
9 10
10
9 10
10 11
8 10
6 9 10
7 9 10
10
9 10
8 9 10
10
7 10
8 9 10
10 11
10
10 11
10
10
10
9 10
9 10
10 11
10 11
9 10
10
10
10
10
9 10
9 10
10 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord