arkansauce

#PCQ2PU08

12

5 013

5 439

Half Bloods

Co-leader

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (75/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (4/95)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
3487/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1513Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4614/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 386Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
3677/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1323Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1232/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 3768Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
4344/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 656Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2000/2000
3568/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1432Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2000/2000
3562/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1438Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
1000/1000
2000/2000
4922/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 78Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4198/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 802Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3860/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1140Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2499/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2501Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
2000/2000
4052/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 948Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4177/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 823Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2000/2000
3927/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1073Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
2000/2000
2045/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2955Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
4734/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1278/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3722Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
100/100
200/200
400/400
338/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1462Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
100/100
200/200
400/400
431/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1369Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
100/100
200/200
400/400
585/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1215Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
601/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1199Thời gian yêu cầu:  ~100 ngày
748/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1052Thời gian yêu cầu:  ~88 ngày
100/100
200/200
78/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2122Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
99/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 901Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
400/400
106/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1694Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
400/400
434/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1366Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
544/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 456Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
8/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1792Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
433/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1367Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
499/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1301Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
396/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1404Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
100/100
200/200
400/400
371/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1429Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
100/100
200/200
400/400
273/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1527Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
100/100
80/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2320Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
517/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1283Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
200/200
400/400
296/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1504Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
200/200
400/400
455/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1345Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
255/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 745Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
249/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1551Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
200/200
400/400
491/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1309Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
400/400
397/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1403Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
200/200
400/400
422/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1378Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
400/400
119/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1681Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
20/20
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
10/10
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
3/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 197Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
50/50
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
10/10
20/20
50/50
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
10/10
20/20
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
50/50
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
20/20
50/50
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 12
7 12
9 12 13
12 13
12 13
12
12 13
7 12
12
11 12
11 12
10 12
9 12
9 12
7 12
12 13
11 12
8 12
11 12
12 13
11 12
12
12 13
9 12
8 11 12
7 11 12
6 11 12
11 12
11 12
5 9 12
12
10 11 12
10 11 12
12
11 12
11 12
11 12
11 12
7 11 12
6 11 12
6 9 12
11 12
9 11 12
9 11 12
12
11 12
9 11 12
10 11 12
9 11 12
10 11 12
9 10 12
8 10 12
10 12
10 11 12
10 11 12
12
8 10 12
8 10 12
10 12
9 10 12
11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
12
11 12
10 11 12
8 11 12
7 11 12
6 10 12
11 12
10 11 12
8 10 12
7 11 12
10 12
11 12
9 11 12
10 12
11 12
10 11 12
10 11 12
11 12
9 12
10 12
9 10 12
10 12
10 11 12
11 12
11 12
10 12
10 11 12
10 12
10 12
11 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord