mr.clutch

#PC0RVJQQ9

8

2 266

2 327

Không có hội

Cấp 7 108/200 Cấp 1 30/2 Cấp 7 210/200 Cấp 8 145/400 Cấp 6 40/100 Cấp 8 90/400 Cấp 7 52/200 Cấp 1 25/2 Cấp 7 0/200 Cấp 8 42/400 Cấp 7 180/200 Cấp 7 119/200 Cấp 8 35/400 Cấp 6 244/100 Cấp 5 101/50   Cấp 6 115/100   Cấp 7 141/200 Cấp 7 161/200   Cấp 7 29/200   Cấp 5 112/50 Cấp 4 20/4 Cấp 3 2/2 Cấp 7 37/50 Cấp 7 62/50     Cấp 7 24/50 Cấp 7 11/50 Cấp 7 12/50 Cấp 4 100/4 Cấp 4 65/4 Cấp 7 40/50 Cấp 7 27/50 Cấp 6 11/20       Cấp 7 44/50 Cấp 8 14/100 Cấp 7 48/50 Cấp 5 70/10   Cấp 5 9/10 Cấp 3 9/2 Cấp 7 18/50 Cấp 3 27/2   Cấp 6 1/2   Cấp 8 0/10 Cấp 7 0/4 Cấp 8 4/10 Cấp 7 10/4 Cấp 6 1/2   Cấp 8 3/10 Cấp 9 0/20 Cấp 7 8/4 Cấp 6 1/2   Cấp 8 10/10 Cấp 7 17/4 Cấp 7 2/4         Cấp 6 8/2 Cấp 7 2/4 Cấp 6 3/2   Cấp 8 9/10 Cấp 7 1/4   Cấp 9 1/2                     Cấp 9 1/2        

Thẻ còn thiếu (34/94)

Huyền thoại (15/17)

Từ đấu trường cao hơn (>Đấu trường 7)

Tiêu chuẩn giải đấu (3/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
108/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 492Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2/2
4/4
10/10
14/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→4: 75Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 756Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
200/200
10/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 390Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
145/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
40/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 660Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
90/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
52/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 548Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2/2
4/4
10/10
9/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→4: 75Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 761Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 600Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
42/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
180/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 420Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
119/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 481Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
35/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
144/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 456Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
50/50
51/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→6: 400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 649Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
100/100
15/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 585Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
141/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 459Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
161/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 439Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
29/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 571Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
50/50
62/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→6: 400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 638Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
4/4
10/10
6/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 4→6: 550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 164Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
2/2
0/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→4: 50Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 184Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
37/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 113Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
50/50
12/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 88Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
24/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 126Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
11/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 139Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
12/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 138Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
4/4
10/10
20/20
50/50
16/100
Chi phí nâng cấp 4→8: 3550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 84Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
4/4
10/10
20/20
31/50
0/100
Chi phí nâng cấp 4→7: 1550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 119Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
40/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 110Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
27/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 123Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
11/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 159Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
44/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 106Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
14/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 86Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
48/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 102Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
10/10
20/20
40/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→7: 1400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 110Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
9/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
2/2
4/4
3/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 177Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
18/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 132Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
2/2
4/4
10/10
11/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 159Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
0/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
4/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/4
6/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
3/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
4/4
4/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
2/2
4/4
2/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
2/2
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
9/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần

Huyền thoại (2/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 8)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
7 8
1 4 8
7 8
8
6 8
8
7 8
1 4 8
7 8
8
7 8
7 8
8
6 7 8
5 6 8
6 7 8
7 8
7 8
7 8
5 6 8
4 6 8
3 4 8
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
4 8
4 7 8
7 8
7 8
6 8
7 8
8
7 8
5 7 8
5 8
3 5 8
7 8
3 6 8
6 8
8
7 8
8
7 8
6 8
8
8 9
7 8
6 8
8 9
7 8 9
7 8
6 8
7 8
6 7 8
8
7 8
8 9
8 9

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord