cuhris

#P9YL9Q29

12

4 867

5 247

HIDDEN LEAF

Co-leader

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (73/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
8/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 92Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
8/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
9/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (0/95)

9 10 11 12 13
1201/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3799Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
1000/1000
2000/2000
1041/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3959Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
2000/2000
1692/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3308Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1494/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3506Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
2000/2000
113/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4887Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
2000/2000
828/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4172Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
1000/1000
2000/2000
1479/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3521Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
636/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8164Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
1000/1000
2000/2000
1307/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3693Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
1000/1000
2000/2000
624/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4376Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
2000/2000
427/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4573Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
2000/2000
726/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4274Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
848/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4152Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
1000/1000
2000/2000
1063/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3937Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
1000/1000
2000/2000
100/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4900Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
1000/1000
2000/2000
375/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4625Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
1000/1000
2000/2000
1722/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3278Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
1000/1000
2000/2000
1572/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3428Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
1000/1000
2000/2000
902/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4098Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
3119/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1881Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
400/400
800/800
512/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→10: 15625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 7488Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
2000/2000
2378/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2622Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
2000/2000
398/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4602Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
546/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→10: 15625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 7454Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
100/100
200/200
349/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1851Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
200/200
258/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1942Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
394/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1806Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
400/400
35/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1765Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
23/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1777Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
100/100
122/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2278Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
328/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1472Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
400/400
289/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1511Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
369/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1431Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
329/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1471Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
400/400
375/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1425Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
400/400
389/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1411Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
200/200
400/400
21/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1779Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
100/100
200/200
265/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1935Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
100/100
200/200
364/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1836Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
200/200
75/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2125Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
346/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1854Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
100/100
200/200
400/400
129/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1671Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
384/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1816Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
132/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1668Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
200/200
114/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2086Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
400/400
44/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1756Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
100/100
200/200
400/400
15/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1785Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
100/100
200/200
400/400
106/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1694Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
100/100
200/200
400/400
48/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1752Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
50/50
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
20/20
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
20/20
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
12
10 12
11 12
9 12
11 12
11 12
10 12
9 12
10 12
10 12
11 12
11 12
7 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
12
1 10 12
11 12
11 12
1 10 12
3 10 12
9 10 12
10 12
10 11 12
11 12
3 9 12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
9 11 12
3 10 12
7 10 12
9 10 12
3 8 12
10 12
7 11 12
10 12
11 12
9 10 12
10 11 12
8 11 12
7 11 12
6 10 12
11 12
6 8 12
10 12
7 10 12
10 12
11 12
9 10 12
9 10 12
7 10 12
10 12
11 12
10 11 12
11 12
10 12
10 11 12
10 11 12
11 12
10 11 12
6 10 12
6 8 12
10 12
10 12
10 12
8 10 12
6 9 12
8 10 12
7 9 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
9 12
9 10 12
9 10 12
10 11 12
9 10 12
10 11 12
10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
10 11 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord