وسام

#P9P9UCYGJ

4

385

385

Los fuertes

Thành viên

Thẻ còn thiếu (80/96)

Tiêu chuẩn giải đấu (0/96)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 761Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
17/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 683Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
10/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 740Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
14/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 756Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
6/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 744Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
27/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 723Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
3/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 167Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
1/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 179Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
2/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
7/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
2/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
2/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 182Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~14 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 4)

+1 +2 +3
4
4 6
4 5
4
4 5
4 5
4 6
4 5
4 5
4 5
4 5
4
4 6
4 6
4 6
4 7

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord

Deck Shop survey!

Help me make Deck Shop better in 2020 by filling out this survey. (English only)