Lwed garmadon

#P9G9CJ2QP

5

674

719

Thẻ còn thiếu (76/97)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 2)

Tiêu chuẩn giải đấu (0/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 755Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
44/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 656Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
30/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 720Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
26/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 724Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
12/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 738Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
42/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 708Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
20/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 730Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
10/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 760Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
7/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 163Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
9/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
2/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
6/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 174Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
7/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
4/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 176Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~14 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 5)

-1 +1 +2
4 5
5 6
5
5
5
5
5
4 5
5 6
5
5
5
5
5
5
5 6
5 7
5 6
5 6
5 6
5 6

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord