Julian pro

#P99RG8Y8Q

7

1 555

1 555

yutubere

Leader

Thẻ còn thiếu (54/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 5)

Tiêu chuẩn giải đấu (0/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 550Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
60/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 540Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
100/100
65/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 535Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
20/20
10/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 4→5: 150Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 740Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
2/2
4/4
10/10
14/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→4: 75Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 756Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
12/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 688Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
136/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 464Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
127/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 473Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
99/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 501Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
100/100
56/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 544Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
137/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 463Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
65/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 535Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
200/200
34/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 366Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
38/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 662Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
20/20
41/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 109Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
7/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 163Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
22/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 128Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
7/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 93Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
20/20
9/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 141Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
21/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 129Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
6/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 144Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
20/20
2/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 148Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
16/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 134Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
36/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 114Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
2/2
4/4
5/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
10/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→6: 400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
20/20
14/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 136Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần
5/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
1/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~6 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~8 tuần
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~6 tuần
5/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/2
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần
2/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
0/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~6 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~8 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~8 tuần
4/4
2/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 7)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
7
7
6 7
4 5 7
1 4 7
6 7
7
7
7
6 7
7
7
7 8
6 7
6 7
6 7
7
7 8
6 7
7
7
6 7
7
7
3 5 7
5 6 7
6 7
7
7 8
7 8
7
6 7
7
7 8
6 7
7 8
7 8
7
6 7
6 7
7 8

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord