ben

#P909QYV00

10

4 828

5 017

Không có hội

Cấp 7 1168/200 Cấp 8 848/400 Cấp 6 850/100 Cấp 8 797/400 Cấp 11 2068/2000 Cấp 7 504/200 Cấp 9 607/800 Cấp 6 976/100 Cấp 8 456/400 Cấp 8 560/400 Cấp 7 594/200 Cấp 7 947/200 Cấp 9 262/800 Cấp 6 931/100 Cấp 6 687/100 Cấp 6 662/100 Cấp 6 1161/100 Cấp 5 887/50 Cấp 9 763/800 Cấp 9 519/800 Cấp 8 810/400 Cấp 9 262/800 Cấp 9 312/800 Cấp 6 608/100 Cấp 6 238/20 Cấp 6 85/20 Cấp 6 197/20 Cấp 8 140/100 Cấp 8 227/100 Cấp 6 143/20 Cấp 9 46/200 Cấp 8 430/100 Cấp 8 209/100 Cấp 8 99/100 Cấp 8 54/100 Cấp 11 91/800 Cấp 11 151/800 Cấp 9 46/200 Cấp 6 169/20 Cấp 3 170/2 Cấp 7 10/50 Cấp 8 105/100 Cấp 6 191/20 Cấp 6 161/20 Cấp 8 45/100 Cấp 9 169/200 Cấp 8 170/100 Cấp 6 195/20 Cấp 9 143/200 Cấp 8 335/100 Cấp 10 1/50 Cấp 11 8/100 Cấp 6 23/2 Cấp 9 21/20 Cấp 6 17/2 Cấp 9 6/20 Cấp 6 31/2 Cấp 6 22/2 Cấp 8 6/10 Cấp 9 4/20 Cấp 7 11/4 Cấp 9 13/20 Cấp 10 12/50 Cấp 9 26/20 Cấp 11 22/100 Cấp 9 9/20 Cấp 9 23/20 Cấp 6 11/2 Cấp 6 43/2 Cấp 6 21/2 Cấp 8 12/10 Cấp 9 18/20 Cấp 11 2/100 Cấp 8 2/10 Cấp 6 60/2 Cấp 9 10/20 Cấp 8 5/10 Cấp 9 1/2   Cấp 9 1/2 Cấp 9 1/2 Cấp 9 2/2 Cấp 9 1/2 Cấp 9 2/2 Cấp 9 1/2 Cấp 10 3/4     Cấp 9 2/2 Cấp 9 1/2       Cấp 9 1/2

Thẻ còn thiếu (6/94)

Huyền thoại (6/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (38/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
304/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 96Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
394/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
387/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
100/100
200/200
362/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 38Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
308/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 92Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
15/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 85Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
73/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 27Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
99/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
54/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 46Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
20/20
50/50
99/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
84/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
10/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 140Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
91/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
45/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 55Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
6/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
4/4
7/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/2
4/4
5/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
5/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần

Huyền thoại (11/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
7 9 10
8 9 10
6 9 10
8 9 10
10 11 12
7 8 10
9 10
6 9 10
8 9 10
8 9 10
7 8 10
7 9 10
9 10
6 9 10
6 8 10
6 8 10
6 9 10
5 9 10
9 10
9 10
8 9 10
9 10
9 10
6 8 10
6 9 10
6 8 10
6 9 10
8 9 10
8 9 10
6 8 10
9 10
8 10
8 9 10
8 10
8 10
10 11
10 11
9 10
6 8 10
3 8 10
7 10
8 9 10
6 9 10
6 8 10
8 10
9 10
8 9 10
6 9 10
9 10
8 10
10
10 11
6 9 10
9 10
6 9 10
9 10
6 9 10
6 9 10
8 10
9 10
7 8 10
9 10
10
9 10
10 11
9 10
9 10
6 8 10
6 10
6 9 10
8 9 10
9 10
10 11
8 10
6 10
9 10
8 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
10
9 10
9 10
9 10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord