⚡Yen10 OdinSon⚡

#P89L00J2

13

5 407

6 038

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (73/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
4/4
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 24
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
11/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 9
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (10/95)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
4636/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
4709/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
1000/1000
2000/2000
4716/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
925/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4075Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
1000/1000
2000/2000
3938/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1062Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
1000/1000
2000/2000
3226/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1774Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
1000/1000
2000/2000
3501/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1499Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
800/800
1000/1000
2000/2000
2763/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2237Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
1000/1000
2000/2000
3609/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1391Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
1000/1000
2000/2000
4624/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 376Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
4706/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
1000/1000
2000/2000
2708/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2292Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
1000/1000
2000/2000
3849/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1151Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
1000/1000
2000/2000
3533/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1467Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2084/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 2916Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
103/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 897Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
237/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 763Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
400/400
800/800
102/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 898Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
400/400
786/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1014Thời gian yêu cầu:  ~85 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
357/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 643Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
100/100
200/200
365/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1835Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
400/400
800/800
796/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 204Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
200/200
400/400
325/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1475Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
100/100
200/200
400/400
748/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1052Thời gian yêu cầu:  ~88 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
51/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 949Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
100/100
200/200
400/400
737/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1063Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
100/100
200/200
55/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2145Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
800/800
625/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 375Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
200/200
400/400
712/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1088Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
400/400
712/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1088Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
400/400
800/800
220/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 780Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
800/800
416/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 584Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
400/400
800/800
335/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 665Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
200/200
400/400
800/800
34/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 966Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
400/400
800/800
16/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 984Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
50/50
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
50/50
64/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 236Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
20/20
50/50
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
20/20
50/50
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
10/10
20/20
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
96/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 204Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
10/10
20/20
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
50/50
73/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 227Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
85/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 215Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
50/50
77/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 223Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
20/20
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
10/10
20/20
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
79/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 221Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
50/50
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
20/20
50/50
84/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 216Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
50/50
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
10/10
20/20
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
100/100
133/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 67Thời gian yêu cầu:  ~17 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
8 13
9 13
9 12 13
9 13
13
10 12 13
10 12 13
1 12 13
10 12 13
10 12 13
13
10 12 13
13
8 13
9 12 13
10 12 13
8 13
10 12 13
10 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
1 12 13
7 12 13
8 12 13
10 12 13
10 11 13
8 12 13
3 10 13
13
10 12 13
9 11 13
13
12 13
10 13
13
5 11 13
8 12 13
5 11 13
3 9 13
11 12 13
9 11 13
10 11 13
13
10 12 13
11 12 13
10 12 13
9 12 13
10 12 13
10 11 13
6 9 13
6 10 13
8 11 13
9 11 13
11 13
9 11 13
8 10 13
10 11 13
11 13
6 11 13
10 13
10 11 13
13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
9 11 13
7 11 13
6 11 13
10 11 13
10 11 13
9 11 13
10 11 13
6 10 13
13
11 12 13
10 13
10 13
10 13
10 13
11 13
9 10 13
10 11 13
10 11 13
10 13
10 11 13
11 13
12 13
9 10 13
13
10 11 13
10 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord