Tythundor

#P892LRCL

13

6 012

6 357

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (91/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16
16/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
7/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 13
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
10/10
2/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 18
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28

Đường đến tối đa (18/95)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
4274/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 726Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
400/400
800/800
814/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 186Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
400/400
800/800
794/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 206Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
800/800
743/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
200/200
400/400
145/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1655Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
916/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 84Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
463/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 537Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
200/200
400/400
800/800
794/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 206Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
400/400
800/800
192/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 808Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
200/200
400/400
158/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1642Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
400/400
800/800
789/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
800/800
558/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 442Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
768/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1032Thời gian yêu cầu:  ~86 ngày
567/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 433Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
400/400
800/800
559/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 441Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
926/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 74Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
20/20
50/50
100/100
6/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
10/10
20/20
50/50
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
50/50
100/100
63/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 137Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
100/100
33/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 167Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
84/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 116Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
130/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 70Thời gian yêu cầu:  ~18 tuần
20/20
50/50
100/100
50/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
94/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 206Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
195/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
100/100
123/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 77Thời gian yêu cầu:  ~20 tuần
77/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 123Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
74/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 126Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
83/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
50/50
100/100
98/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 102Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
20/20
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
84/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 216Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
100/100
80/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 120Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
20/20
50/50
100/100
34/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 166Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
20/20
50/50
92/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 208Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
153/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 47Thời gian yêu cầu:  ~12 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 13
12 13
12 13
11 13
13
13
13
10 12 13
11 13
11 13
12 13
13
9 13
11 13
9 13
13
10 13
11 13
12 13
13
12 13
12 13
13
8 13
10 12 13
10 12 13
11 12 13
13
12 13
8 11 13
13
13
12 13
12 13
13
11 13
12 13
12 13
9 12 13
10 12 13
9 11 13
13
10 12 13
13
11 12 13
10 11 13
12 13
11 13
9 12 13
10 12 13
9 12 13
6 11 13
10 11 13
9 12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
12 13
9 12 13
12 13
11 13
13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
11 13
10 12 13
13
9 11 13
11 13
11 12 13
13
9 12 13
9 11 13
12 13
13
12 13
13
12 13
11 13
11 13
9 10 13
10 11 13
12 13
12 13
11 12 13
11 13
12 13
9 10 13
11 12 13
12 13
10 11 13
10 11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord