Herobrine

#P29GU02Q

12

5 053

5 233

Cấp 8 5177/400 Cấp 8 5043/400 Cấp 9 5304/800 Cấp 9 3479/800 Cấp 9 4229/800 Cấp 9 4344/800 Cấp 8 2658/400 Cấp 9 4138/800 Cấp 8 5109/400 Cấp 9 2752/800 Cấp 9 3778/800 Cấp 9 4967/800 Cấp 9 4980/800 Cấp 9 4252/800 Cấp 9 4205/800 Cấp 9 2423/800 Cấp 10 4692/1000 Cấp 9 4847/800 Cấp 8 2859/400 Cấp 8 575/100 Cấp 8 522/100 Cấp 9 572/200 Cấp 12 179/1000 Cấp 8 411/100 Cấp 8 237/100 Cấp 9 430/200 Cấp 8 454/100 Cấp 9 180/200 Cấp 10 184/400 Cấp 8 504/100 Cấp 9 271/200 Cấp 8 432/100 Cấp 8 615/100 Cấp 8 551/100 Cấp 8 36/100 Cấp 8 597/100 Cấp 9 454/200 Cấp 9 230/200 Cấp 9 318/200 Cấp 8 732/100 Cấp 8 544/100 Cấp 8 632/100 Cấp 10 609/400 Cấp 8 50/10 Cấp 8 12/10 Cấp 9 31/20 Cấp 8 8/10 Cấp 8 7/10 Cấp 9 37/20 Cấp 10 34/50 Cấp 8 61/10 Cấp 10 35/50 Cấp 10 7/50 Cấp 9 19/20 Cấp 11 5/100 Cấp 9 37/20 Cấp 8 53/10 Cấp 9 44/20 Cấp 10 28/50 Cấp 10 1/50 Cấp 8 40/10 Cấp 8 39/10 Cấp 8 66/10 Cấp 9 30/20 Cấp 9 26/20 Cấp 8 34/10 Cấp 10 32/50 Cấp 8 25/10 Cấp 8 10/10 Cấp 10 17/50 Cấp 10 1/4 Cấp 10 2/4 Cấp 11 3/10 Cấp 10 2/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 2/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 3/4 Cấp 10 0/4   Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4 Cấp 11 0/10 Cấp 10 1/4 Cấp 10 1/4 Cấp 11 0/10

Thẻ còn thiếu (1/94)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (62/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
36/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 64Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
8/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (7/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
977/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4023Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
843/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4157Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1504/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3496Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
800/800
1000/1000
1679/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5321Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
429/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4571Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
544/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4456Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
400/400
800/800
1000/1000
458/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6542Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
338/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4662Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
909/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4091Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
800/800
1000/1000
952/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6048Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
800/800
1000/1000
1978/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5022Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1167/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3833Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1180/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3820Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
452/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4548Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
405/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4595Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
800/800
1000/1000
623/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6377Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
1000/1000
2000/2000
1692/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3308Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1047/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3953Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
400/400
800/800
1000/1000
659/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6341Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
100/100
200/200
275/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1925Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
100/100
200/200
222/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1978Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
200/200
372/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1828Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
179/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 821Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
100/100
200/200
111/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2089Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
100/100
137/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2263Thời gian yêu cầu:  ~189 ngày
200/200
230/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1970Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
100/100
200/200
154/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2046Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
180/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2220Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
184/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2016Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
100/100
200/200
204/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1996Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
200/200
71/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2129Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
100/100
200/200
132/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2068Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
100/100
200/200
315/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1885Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
100/100
200/200
251/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1949Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
100/100
200/200
297/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1903Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
200/200
254/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1946Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
200/200
30/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2170Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
200/200
118/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2082Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
100/100
200/200
400/400
32/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1768Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
100/100
200/200
244/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1956Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
100/100
200/200
332/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1868Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
400/400
209/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1591Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
10/10
20/20
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
2/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 368Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
20/20
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
20/20
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
15/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 355Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
0/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 370Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-4 -3 -2 -1 +1
8 12
8 12
12 13
9 12
9 11 12
9 12
9 12
8 11 12
12 13
12 13
12 13
12 13
9 12
8 12
9 11 12
9 11 12
9 12
9 12
9 12
9 12
9 11 12
10 12
9 12
8 11 12
8 10 12
8 10 12
9 10 12
12
8 10 12
8 9 12
12 13
9 10 12
8 10 12
9 12
10 12
8 10 12
9 10 12
8 10 12
8 10 12
8 10 12
8 12
12 13
8 10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
8 11 12
8 10 12
8 10 12
10 11 12
8 10 12
8 9 12
9 10 12
8 12
8 12
9 10 12
10 12
8 10 12
10 12
10 12
9 12
11 12
9 10 12
8 10 12
9 10 12
10 12
10 12
8 10 12
8 10 12
8 10 12
9 10 12
9 10 12
8 10 12
10 12
8 9 12
8 9 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
11 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord