Rami

#P0UG0RL

13

4 901

6 319

Không có hội

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (89/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
14/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 6
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 21
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 29
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
2/2
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 28
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31

Đường đến tối đa (31/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
100/100
200/200
224/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1976Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
858/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 142Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
200/200
400/400
800/800
469/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 531Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
100/100
200/200
12/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2188Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
200/200
400/400
800/800
384/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 616Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
200/200
400/400
800/800
633/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 367Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
200/200
400/400
800/800
958/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 42Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
20/20
50/50
61/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 239Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
10/10
20/20
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
20/20
50/50
80/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 220Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
20/20
50/50
100/100
55/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 145Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
50/50
100/100
64/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 136Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
100/100
161/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 39Thời gian yêu cầu:  ~10 tuần
20/20
50/50
100/100
6/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
50/50
43/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
112/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 88Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần
194/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
50/50
100/100
48/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 152Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
50/50
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
50/50
100/100
13/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 187Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
20/20
50/50
100/100
13/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 187Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
20/20
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
20/20
50/50
100/100
15/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
20/20
50/50
100/100
59/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 141Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
100/100
72/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 128Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
20/20
50/50
100/100
36/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 164Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
10/10
20/20
50/50
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
50/50
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
13
13
13
10 13
13
13
13
13
13
13
13
13
9 13
9 13
10 13
13
11 13
13
10 13
13
8 13
13
12 13
9 13
9 13
13
11 13
13
10 13
3 10 13
13
13
13
13
13
11 13
12 13
9 13
9 12 13
9 12 13
3 9 13
13
10 13
13
9 12 13
9 12 13
13
9 12 13
9 13
9 13
9 11 13
6 10 13
9 11 13
9 12 13
10 12 13
10 13
11 12 13
13
9 12 13
10 11 13
12 13
13
12 13
10 12 13
13
10 11 13
10 12 13
13
9 12 13
9 11 13
9 12 13
9 12 13
11 12 13
9 12 13
6 11 13
10 13
10 11 13
12 13
13
10 13
10 13
10 11 13
9 13
9 10 13
9 11 13
10 11 13
10 13
10 13
10 11 13
9 11 13
13
10 11 13
11 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord