Kenney Benny

#P0RVCQ98

13

4 644

5 768

Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 10 7725/1000 Cấp 11 3209/2000 Cấp 11 6992/2000 Cấp 10 7437/1000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 6 9500/100 Cấp 10 6876/1000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 12 4156/5000 Cấp 11 3611/2000 Cấp 11 6500/2000 Cấp 7 7956/200 Cấp 12 1292/5000 Cấp 10 622/400 Cấp 10 1130/400 Cấp 12 392/1000 Cấp 9 82/200 Cấp 11 426/800 Cấp 12 999/1000 Cấp 11 638/800 Cấp 11 393/800 Cấp 10 1098/400 Cấp 12 772/1000 Cấp 11 629/800 Cấp 11 238/800 Cấp 9 54/200 Cấp 12 263/1000 Cấp 10 1282/400 Cấp 10 1288/400 Cấp 11 336/800 Cấp 10 380/400 Cấp 11 848/800 Cấp 11 739/800 Cấp 11 739/800 Cấp 11 490/800 Cấp 11 66/100 Cấp 11 42/100 Cấp 8 196/10 Cấp 10 68/50 Cấp 10 56/50 Cấp 11 160/100 Cấp 11 62/100 Cấp 11 165/100 Cấp 10 138/50 Cấp 10 87/50 Cấp 11 64/100 Cấp 12 51/200 Cấp 11 116/100 Cấp 11 127/100 Cấp 11 122/100 Cấp 11 50/100 Cấp 11 186/100 Cấp 10 94/50 Cấp 11 66/100 Cấp 11 25/100 Cấp 10 112/50 Cấp 11 25/100 Cấp 12 172/200 Cấp 9 128/20 Cấp 12 53/200 Cấp 12 0/20 Cấp 11 3/10 Cấp 11 1/10 Cấp 11 0/10 Cấp 11 0/10 Cấp 11 3/10 Cấp 10 4/4 Cấp 11 1/10 Cấp 11 9/10 Cấp 12 1/20 Cấp 10 0/4 Cấp 12 4/20 Cấp 11 11/10 Cấp 12 2/20 Cấp 12 0/20 Cấp 10 9/4 Cấp 11 3/10

Tiêu chuẩn giải đấu (91/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 19
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27

Đường đến tối đa (13/94)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
4725/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
2000/2000
1209/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3791Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
2000/2000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
4437/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 563Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
1000/1000
2000/2000
3876/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1124Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
4156/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 844Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2000/2000
1611/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3389Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
2000/2000
4500/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 500Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3756/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1244Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
1292/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3708Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
400/400
222/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1578Thời gian yêu cầu:  ~132 ngày
400/400
730/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1070Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
392/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 608Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
82/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2318Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
426/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1374Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
999/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
638/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1162Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
393/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1407Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
400/400
698/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1102Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
772/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 228Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
629/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1171Thời gian yêu cầu:  ~98 ngày
238/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1562Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
54/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2346Thời gian yêu cầu:  ~196 ngày
263/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 737Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
82/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 918Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
400/400
800/800
88/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 912Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
336/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1464Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
380/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1820Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
800/800
48/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 952Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
739/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1061Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
739/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1061Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
490/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1310Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
66/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 234Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
16/200
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 184Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
100/100
60/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 140Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
100/100
65/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 135Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
50/50
88/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 212Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
50/50
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
64/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 236Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
51/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 149Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
100/100
16/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 184Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
100/100
27/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
100/100
22/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
100/100
86/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 114Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
50/50
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
66/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 234Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
50/50
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
172/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 28Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần
20/20
50/50
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
53/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 147Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 13
13
11 13
11 13
13
13
10 12 13
11 12 13
13
11 12 13
10 12 13
12 13
10 13
6 13
10 12 13
13
13
13
11 13
12 13
11 12 13
11 12 13
7 12 13
12 13
10 11 13
13
10 11 13
12 13
13
9 13
13
11 13
12 13
11 13
11 13
13
10 11 13
12 13
11 13
11 13
9 13
12 13
10 12 13
10 12 13
11 13
10 13
11 12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
8 12 13
10 11 13
10 11 13
11 12 13
11 13
11 12 13
10 11 13
13
10 11 13
11 13
12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 13
11 12 13
10 11 13
11 13
11 13
10 11 13
11 13
12 13
9 11 13
13
12 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
12 13
10 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
10 11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord