3li_:-€

#LVVU9GQC

12

5 123

5 521

La Onda

Elder

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (69/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (4/95)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4422/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 578Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2000/2000
4902/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 98Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
4928/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 72Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2000/2000
4737/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
808/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4192Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3680/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1320Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4620/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 380Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
2000/2000
4480/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 520Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
1000/1000
2000/2000
4317/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 683Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
3474/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1526Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 5→13: 185400
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
4347/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 653Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
942/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4058Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
2000/2000
3873/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1127Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
957/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4043Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
100/100
200/200
400/400
485/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1315Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
762/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1038Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
104/1000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 896Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
400/400
749/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1051Thời gian yêu cầu:  ~88 ngày
448/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1352Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
100/100
200/200
175/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2025Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
318/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 682Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
79/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 921Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
676/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1124Thời gian yêu cầu:  ~94 ngày
760/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1040Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
389/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1811Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
174/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 826Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
496/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1304Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
6/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 994Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
98/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 902Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
100/100
200/200
400/400
374/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1426Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
100/100
200/200
124/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2076Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
800/800
112/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 888Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
100/100
200/200
400/400
725/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1075Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
153/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 847Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
445/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 555Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
100/100
200/200
400/400
82/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1718Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
295/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1505Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
553/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1247Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
43/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 957Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
910/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 90Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
56/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 144Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
10/10
20/20
50/50
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
2/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 198Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
57/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
50/50
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
10/10
20/20
50/50
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
66/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 234Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
59/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 241Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
50/50
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
10/10
20/20
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
69/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 231Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
10/10
20/20
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
50/50
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
20/20
50/50
47/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
20/20
50/50
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
57/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 143Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
34/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 166Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 12 13
8 12
11 12
11 12 13
12
11 12
12 13
1 12
8 12
9 12 13
7 12
11 12
10 12
10 12 13
10 12
12 13
5 12 13
10 12 13
10 12
12 13
1 12
11 12
12 13
1 12
3 11 12
11 12
4 12
10 11 12
11 12
3 10 12
12
12
11 12
11 12
10 12
12
10 11 12
12
8 12
3 11 12
3 10 12
11 12
7 11 12
12
12
3 10 12
11 12
11 12
7 11 12
12
12
6 11 12
12
11 12
11 12
12 13
11 12
7 11 12
6 11 12
11 12
11 12
10 11 12
7 10 12
11 12
11 12
11 12
8 11 12
8 11 12
6 11 12
7 10 12
11 12
9 11 12
10 11 12
10 12
6 11 12
12
12
10 12
10 12
11 12
10 12
12
10 12
10 12
12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12
11 12
11 12
10 12
11 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord