Mahmood mido

#LVJR2LL

13

4 586

5 558

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (84/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
12/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 88Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
7/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 28
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (10/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
4691/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4575/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 425Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4476/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 524Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4692/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
4860/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 140Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4757/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
365/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4635Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
1000/1000
2000/2000
4667/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
1000/1000
2000/2000
4957/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 43Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
3059/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1941Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4573/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 427Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
1000/1000
2000/2000
4811/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 189Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
1006/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3994Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
936/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4064Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
100/100
200/200
400/400
329/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1471Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
200/200
400/400
624/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1176Thời gian yêu cầu:  ~98 ngày
400/400
420/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1380Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
100/100
157/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2243Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
511/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1289Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
400/400
539/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1261Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
400/400
329/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1471Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
400/400
800/800
822/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
400/400
355/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1445Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
200/200
400/400
755/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1045Thời gian yêu cầu:  ~88 ngày
400/400
622/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1178Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
100/100
200/200
400/400
621/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1179Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
400/400
558/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1242Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
800/800
70/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 930Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
200/200
400/400
488/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1312Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
400/400
378/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1422Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
100/100
200/200
400/400
324/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1476Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
200/200
400/400
366/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1434Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
349/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1451Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
400/400
631/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1169Thời gian yêu cầu:  ~98 ngày
200/200
400/400
477/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1323Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
737/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1063Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
20/20
50/50
82/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 218Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
20/20
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
50/50
53/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 247Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
100/100
7/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 193Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
50/50
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
20/20
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
100/100
109/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 91Thời gian yêu cầu:  ~23 tuần
20/20
50/50
64/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 236Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
50/50
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/50
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
20/20
50/50
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
53/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 247Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
20/20
50/50
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
50/50
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/20
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
20/20
50/50
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
20/20
50/50
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
10/10
20/20
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
50/50
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
100/100
46/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 154Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
10 12 13
9 12 13
9 12 13
9 12 13
12 13
9 12 13
9 12 13
9 12 13
10 12 13
13
10 12 13
13
10 13
9 13
9 12 13
13
9 12 13
10 12 13
13
11 13
9 12 13
8 13
10 13
1 12 13
8 11 13
9 11 13
13
13
10 11 13
3 9 13
11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 12 13
10 11 13
9 11 13
10 11 13
7 11 13
10 11 13
3 8 13
11 12 13
9 11 13
10 11 13
8 11 13
9 11 13
11 13
10 11 13
9 11 13
11 13
9 11 13
6 8 13
9 11 13
8 11 13
11 12 13
10 11 13
9 11 13
10 12 13
9 11 13
13
10 11 13
11 13
10 11 13
9 11 13
10 11 13
9 11 13
13
10 11 13
9 11 13
9 11 13
10 11 13
9 11 13
13
9 11 13
6 10 13
10 11 13
11 12 13
10 13
11 13
9 10 13
10 11 13
10 13
9 10 13
9 10 13
9 11 13
10 11 13
11 13
9 10 13
10 11 13
9 10 13
10 11 13
9 10 13
13
9 10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord