M.C.M☠️

#LV9CUCRY

11

4 403

4 776

Norsk klan

Thành viên

Tiêu chuẩn giải đấu (77/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
34/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 116Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
1/2
0/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
20/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 80Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (0/95)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
152/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6848Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
712/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6288Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
800/800
1000/1000
76/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6924Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
800/800
1000/1000
659/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6341Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
951/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7049Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
800/800
590/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7410Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
911/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6089Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
800/800
705/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7295Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
1000/1000
679/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6321Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
1000/1000
133/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6867Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
800/800
215/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7785Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
20/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6980Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
800/800
1000/1000
581/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6419Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
800/800
923/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7077Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
400/400
800/800
290/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7710Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
302/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7698Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
800/800
1000/1000
94/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6906Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
2000/2000
165/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4835Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
800/800
1000/1000
747/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6253Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
937/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6063Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
800/800
632/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7368Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
800/800
835/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7165Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
256/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7744Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
800/800
458/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7542Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
171/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2229Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
100/100
200/200
79/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2121Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
200/200
84/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2116Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
200/200
45/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2155Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
200/200
67/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2133Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
121/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2079Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
337/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1863Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
200/200
182/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2018Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
137/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2063Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
78/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2322Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
200/200
173/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2027Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
200/200
164/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2036Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
100/100
32/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2368Thời gian yêu cầu:  ~198 ngày
200/200
55/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2145Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
136/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2064Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
251/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1949Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
100/100
200/200
69/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2131Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
200/200
122/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2078Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
58/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2142Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
100/100
188/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2212Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
88/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2112Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
50/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2150Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
200/200
115/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2085Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
300/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1900Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
7/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
11/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 359Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
5/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
9 11
11
8 11
9 11
10 11
9 10 11
11
8 10 11
10 11
10 11
9 10 11
11
9 11
8 10 11
8 10 11
10 11
9 11
11 12
9 11
11
9 10 11
9 10 11
10 11
9 10 11
9 11
8 10 11
9 10 11
9 10 11
9 10 11
6 7 11
3 11
10 11
10 11
9 10 11
10 11
9 11
9 10 11
9 10 11
8 9 11
9 10 11
10 11
6 8 11
10 11
8 10 11
9 10 11
10 11
8 9 11
10 11
10 11
9 10 11
10 11
9 10 11
7 9 11
9 11
10 11
10 11
9 11
10 11
9 11
9 11
9 11
9 10 11
9 11
9 11
11
9 11
11
8 9 11
9 11
7 9 11
8 9 11
9 11
8 10 11
9 10 11
8 10 11
8 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 11
10 11
10 11
10 11
9 11
9 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord