BUBBY670

#LLG2LJ0

12

4 038

4 591

Crown Farming

Co-leader

Cấp 10 4351/1000 Cấp 12 845/5000 Cấp 10 4078/1000 Cấp 11 2664/2000 Cấp 12 133/5000 Cấp 11 2233/2000 Cấp 11 1814/2000 Cấp 11 596/2000 Cấp 11 2217/2000 Cấp 11 2331/2000 Cấp 11 1786/2000 Cấp 11 2517/2000 Cấp 11 1938/2000 Cấp 9 4121/800 Cấp 11 1785/2000 Cấp 11 1883/2000 Cấp 10 3690/1000 Cấp 11 1724/2000 Cấp 7 4827/200 Cấp 11 2021/2000 Cấp 11 1004/2000 Cấp 10 3036/1000 Cấp 11 331/2000 Cấp 9 2048/800 Cấp 8 594/100 Cấp 11 274/800 Cấp 10 192/400 Cấp 11 549/800 Cấp 11 145/800 Cấp 6 8/20 Cấp 11 825/800 Cấp 10 433/400 Cấp 11 323/800 Cấp 10 271/400 Cấp 11 162/800 Cấp 11 105/800 Cấp 10 274/400 Cấp 10 230/400 Cấp 7 662/50 Cấp 10 434/400 Cấp 3 1/2 Cấp 11 92/800 Cấp 10 527/400 Cấp 9 491/200 Cấp 10 75/400 Cấp 9 268/200 Cấp 9 491/200 Cấp 10 335/400 Cấp 9 590/200 Cấp 11 117/800 Cấp 10 42/50 Cấp 9 24/20 Cấp 9 27/20 Cấp 10 37/50 Cấp 6 1/2 Cấp 9 21/20 Cấp 10 21/50 Cấp 11 18/100 Cấp 9 48/20 Cấp 10 33/50 Cấp 10 36/50 Cấp 11 22/100 Cấp 10 31/50 Cấp 9 42/20 Cấp 10 34/50 Cấp 11 7/100 Cấp 12 20/200 Cấp 8 73/10 Cấp 10 25/50 Cấp 9 13/20 Cấp 11 15/100 Cấp 10 20/50 Cấp 10 51/50 Cấp 10 38/50 Cấp 6 33/2 Cấp 11 9/100 Cấp 10 46/50 Cấp 10 1/4 Cấp 10 1/4 Cấp 11 0/10 Cấp 11 1/10 Cấp 10 0/4 Cấp 10 3/4 Cấp 9 1/2 Cấp 11 0/10 Cấp 11 0/10 Cấp 11 0/10 Cấp 11 0/10   Cấp 9 3/2 Cấp 9 3/2 Cấp 11 0/10 Cấp 10 0/4

Thẻ còn thiếu (1/93)

Huyền thoại (1/16)

Tiêu chuẩn giải đấu (84/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
8/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 162Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
1/2
0/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (15/16)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (0/93)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
1351/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3649Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
845/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4155Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
1000/1000
2000/2000
1078/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3922Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
2000/2000
664/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4336Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
133/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4867Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
2000/2000
233/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4767Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1814/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5186Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
596/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6404Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
2000/2000
217/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4783Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
2000/2000
331/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4669Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
1786/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5214Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
2000/2000
517/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4483Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
1938/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5062Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
321/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4679Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
1785/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5215Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
1883/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5117Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
1000/1000
2000/2000
690/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4310Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
1724/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5276Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
627/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4373Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
2000/2000
21/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4979Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
1004/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5996Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1000/1000
2000/2000
36/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4964Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
331/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6669Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
800/800
1000/1000
248/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6752Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
100/100
200/200
294/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1906Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
274/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1526Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
192/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2008Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
549/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1251Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
145/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1655Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
800/800
25/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 975Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
400/400
33/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1767Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
323/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1477Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
271/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1929Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
162/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1638Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
105/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1695Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
274/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1926Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
230/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1970Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
100/100
200/200
362/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1838Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
400/400
34/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1766Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
92/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1708Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
400/400
127/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1673Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
200/200
291/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1909Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
75/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2125Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
200/200
68/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2132Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
200/200
291/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1909Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
335/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1865Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
200/200
390/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1810Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
117/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1683Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
10/10
20/20
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
10 12
12
10 12
11 12
12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
9 12
11 12
11 12
10 12
11 12
7 12
11 12
11 12
10 12
11 12
9 11 12
8 10 12
11 12
10 12
11 12
11 12
6 12
11 12
10 11 12
11 12
10 12
11 12
11 12
10 12
10 12
7 10 12
10 11 12
3 12
11 12
10 11 12
9 10 12
10 12
9 10 12
9 10 12
10 12
9 10 12
11 12
10 12
9 10 12
9 10 12
10 12
6 12
9 10 12
10 12
11 12
9 10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
9 10 12
10 12
11 12
12
8 10 12
10 12
9 12
11 12
10 12
10 11 12
10 12
6 9 12
11 12
10 12
10 12
10 12
11 12
11 12
10 12
10 12
9 12
11 12
11 12
11 12
11 12
9 10 12
9 10 12
11 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord